คณะที่ปรึกษา

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว

นายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว ตำแหน่งเลขที่ ๒

นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว ตำแหน่งเลขที่ ๓

นายคณิต พระเพชร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายสรายุทธ ทองน้อย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

คณะทำงานจัดทำวารสาร

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

นางสาววันพร เข็มมุกด์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาการอารักข้าว

นางกัลย์ฐิตา สวงโท ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ข้าว

นางสาวสิริมา ปั้นศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิทยาการเทคโนโลยีการผลิตข้าว

นางสาวดวงพร  อังสุมาลี กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

นางนริศรา สงวนคัมธรณ์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

นายอิทธิพงศ์ อัศรานุรักษ์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

นางศุภลักษณา สนคงนอก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

นางสาวปิยรัตน์  พลยะเรศ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กรมการข้าว

นางสาวไอลดา ชุมแสง กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

นางสาวรังสินี  ใจกาวิล กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

ทีมบรรณาธิการวิชาการ

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

นายสุวัฒน์ รวยอารีย์ บรรณาธิการ

รศ.พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางวันทนา ศรีรัตนศักดิ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางกฤษณา สุดทะสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

นายรณชัย ช่างศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

นายจิรพงศ์ ใจรินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

นางพยอม โคเบลลี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอารักขาข้าว กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

นางสาวอรสา ขัตสากาญจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

นายกิติโชติ จันทร์ศรีตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชาวนา สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว

ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรับรองข้าว กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

นางสาวเยาวลักษณ์ แสนคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว

ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว

ศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.อนันต์ พลธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.เกียรติคุณ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.สุกัญญา มหาธีรานนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รศ.ดร.ธรา อั่งสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รศ.ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ.ดร.วราภรณ์ แสงทอง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ.ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางสาวจินตนา ไชยวงค์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

นางสาวพลอยไพลิน ธนิกกุล กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

นางสาวอริษา จิตรติกรกุล กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

นางสาวมณฑกาญจน์ บุญเพิ่มผล กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

ผู้จัดการ

นางพยอม โคเบลลี่ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวจินตนา ไชยวงค์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

นางสาวพลอยไพลิน  ธนิกกุล กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

นางสาวอริษา จิตรติกรกุล กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

นางสาวมณฑกาญจน์ บุญเพิ่มผล กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว