วารสารวิชาการข้าว” เป็นวารสารของกรมการข้าว มีวัตถุประสงค์ในการพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจัย และบทความวิชาการด้านข้าว นักวิชาการด้านข้าวสามารถส่งเรื่องตีพิมพ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือสังกัดกรมการข้าว เรื่องที่จะลงพิมพ์ควรเป็นผลงานวิจัย/บทความที่ทันสมัย น่าสนใจ หรือค้นพบข้อมูลใหม่อันเป็นสารประโยชน์แก่แวดวงวิชาการข้าว และจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือรอการตีพิมพ์ในวารสาร/เอกสารวิชาการฉบับอื่นๆ

 

บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่

1. ผลงานวิจัย (Research article) เป็นเอกสารรายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็ม
2. บทความปริทัศน์ (Review article) เป็นเอกสารวิชาการที่รวบรวม (ตรวจเอกสาร) ข้อมลูวิชาการที่เกี่ยวข้อง นำมาเรียบเรียง และแสดงความคิดเห็น/ประสบการณ์ของผู้เขียนที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ

 

ต้นฉบับ

พิมพ์บรรทัดห่าง พิมพ์หน้าเดียว กระดาษพิมพ์ขนาด A4 พิมพ์ด้วยอักษร Cordia New ขนาดอักษร 16 pt. ความยาวไม่เกิน 15 หน้า (รวมเนื้อหา ตาราง และภาพ)

 

การส่งต้นฉบับ

1. ผู้เขียนจะต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

2. ส่งต้นฉบับ มายัง ดร.พยอม โคเบลลี่ ผู้จัดการวารสารวิชาการข้าว ในรูปแบบ electronic file (.docx file)

E-mail: payormsri@gmail.com

โทรศัพท์: 06-1912-9161

 

Link ดาวน์โหลดเอกสาร

1. คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
2. คำแนะนำการเขียนเอกสารอ้างอิง
3. รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยและบทความปริทัศน์