“การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ (Article Processing Charges, APC)”

วารสารวิชาการข้าว ไม่ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ใดๆ ในทุกขั้นตอน