วารสารวิชาการข้าว เป็นวารสารราย 6 เดือน ของกรมการข้าว ประกอบด้วย 2 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการด้านข้าว

โดยบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ต้องเป็นบทความวิจัย (research articles) และบทความปริทัศน์ (review articles) ทางวิชาการด้านข้าว ที่มีเนื้อหาสาระทั้งทางด้านพันธุ์ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป วิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ รวมทั้งสาขาและวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าว ครอบคลุมทั้งประเภทงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองด้วยระบบการตรวจอ่านแบบผู้ประเมินบทความและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (double-blinded review system) โดยผู้ประเมินบทความจากภายนอกหน่วยงาน (external reviewers) จำนวน 2 ท่าน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

วารสารวิชาการข้าว เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index, TCI) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 1 ตามผลผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2566): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-24

การค้นหาโปรตีนที่ทำหน้าที่ในความทนเค็มในข้าวด้วยวิธีการทางโปรตีโอมิกส์

สุพัตรา นราวัฒนะ, สุกัญญา ดาผา, รัตนวรรณ จันทร์ศศิธร, แสงระวี ปราบพาล, ยอดยิ่ง ยิ่งชูตระกูล

6-18

การศึกษาเมแทบอลอมิกส์ความทนเค็มในพันธุ์ข้าวไทย

รัตนวรรณ จันทร์ศศิธร, สุพัตรา นราวัฒนะ, ภัทรศยา สายยืด, สุกัญญา ดาผา

19-31

Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. ชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์ไอโซเลทกรมการข้าวเพื่อการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลศัตรูข้าว

อริษา จิตรติกรกุล, พยอม โคเบลลี่, ไอลดา ชุมแสง, ดวงกมล บุญช่วย, ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี

46-60

การทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์ Metarhizium anisopliae ไอโซเลทกรมการข้าว เพื่อการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลศัตรูข้าว

ไอลดา ชุมแสง, พยอม โคเบลลี่, อริษา จิตรติกรกุล, ดวงกมล บุญช่วย, ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี

61-74

ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเชื้อราต่อการควบคุมโรคกล้าเน่าของข้าวและผลกระทบต่อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์

ดวงกมล บุญช่วย, ชณินพัฒน์ ทองรอด, จิราพร แจ้งประดิษฐ์, บุษกร เศรษฐีโพธิ, วันพร เข็มมุกด์, สุกัญญา อรัญมิตร, พยอม โคเบลลี่

75-86

โมเดลการส่งเสริมเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์งานวิจัยด้านข้าวในประเทศไทย

กรณิศ ตั้งคณาทรัพย์, เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ, จินดา ขลิบทอง, รณชัย ช่างศรี

87-106

ดูทุกฉบับ