ระบบการผลิตขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว

Main Article Content

อัญชลี ประเสริฐศักดิ์

บทคัดย่อ

ข้าวพันธุ์ดีที่ได้รับการพัฒนาจนพร้อมที่ออกเป็นพันธุ์รับรองหรือแนะนำให้เกษตรกรปลูก ต้องมีการเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์ให้มากพอเพื่อกระจายสู่เกษตรกร ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องผ่านการรับรองเมล็ดพันธุ์ตามลำดับชั้น เพื่อเพิ่มปริมาณและควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีปริมาณมากพอต่อการกระจายให้เกษตรกร การผลิตเมล็ดพันธุ์ จำแนกเป็น 4 ชั้น คือ พันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่าย การรับรองเมล็ดพันธุ์เป็นระบบการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ซึ่งต้องควบคุมทั้งกระบวนการผลิต ตั้งแต่ระดับแปลง การปรับปรุงสภาพ การเก็บรักษา การบรรจุถุงและติดป้ายพร้อมจำหน่าย ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการที่มีวิธีการทดสอบตามหลักสากล คุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องได้มาตรฐานทั้งความบริสุทธิ์ ความงอก ตรงตามพันธุ์ และความชื้น ตามข้อกำหนดของหน่วยรับรองเมล็ดพันธุ์ โดยมีบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ คุ้นเคยกับพันธุ์ข้าวที่ผลิต และดำเนินการตามแผน โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร เพื่อให้ระบบการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวของไทยพัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

Article Details

บท
Articles