เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

ข้าวเจ้าลูกผสมพันธุ์ กขผ1

สุภาพร จันทร์บัวทอง, กัญญา เชื้อพันธุ์, สุนันทา วงศ์ปิยชน, วัชรี สุขวิวัฒน์, อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ, วาสนา พันธุ์เพ็ง, อดุลย์ กฤษวะดี, นิตยา รื่นสุข, ประนอม มงคลบรรจง, ชวลิต หาญดี, วารินทร์ ศรีถัด, วาสนา อินแถลง, สุนันทา หมื่นพล, สำเริง สกุลสม, สุชาติ นักปราชญ์, บังอร ธรรมสามิสรณ์, กัลย์ฐิตา สวงโท, เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม, กฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล, สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์, ไพลิน รัตนจันทร์, สมหมาย ศรีวิสุทธิ์, พีระ ดุงสูงเนิน, อุดมพรรณ กลาสี, สุรเดช ปาละวิสุทธิ์, อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ, วิไล ปาละวิสุทธิ์, ชวนชม ดีรัศมี, นริศรา จำรูญวงศ์, ดวงพร วิธูรจิตต์, อดุลย์ สิทธิวงศ์, พรรณี จิตตา, สกุล มูลคำ, นงนุช ประดิษฐ์, สาธิต ทยาพัทร, สุนิยม ตาปราบ, ลือชัย อารยะรังสฤษฏ์, อัญชลี ประเสริฐศักดิ์, กิ่งแก้ว คุณเขต, อรพิน วัฒเนสก์

6-22

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข57 (ปทุมธานี 200)

สุนิยม ตาปราบ, กิ่งแก้ว คุณเขต, กาญจนา กล้าแข็ง, วันทนา ศรีรัตนศักดิ์, สุภาพร จันทร์บัวทอง, อภิชาติ ลาวัลย์ประเสริฐ, กัญญา เชื้อพันธุ์, สุนันทา วงศ์ปิยชน, กรรณิการ์ พรหมพันธ์ใจ, วัชรี สุขวิวัฒน์, วาสนา พันธุ์เพ็ง, เกษม สุนทราจารย์, เฉลิมขวัญ ฉิมวัย, พีรพล ม่วงงาม, กนกอร เยาว์ดำ, อดุลย์ กฤษวะดี, ปราณี มณีนิล, ชวลิต หาญดี, วารินทร์ ศรีถัด, สำเริง สกุลสม, บังอร ธรรมสามิสรณ์, อมรรัตน์ อินทร์มั่น, เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม, ประกอบกิจ ดังไธสง, เข็มพร เพชราภรณ์, เบญจพล ลวดเงิน, มานิกา น้อยเอี่ยม, พีระ ดุงสูงเนิน, อุดมพรรณ กลาสี, รื่นฤดี แก้วชื่นชัย, กัลย์ฐิตา สวงโท, สุรินทร์ ไตรติลานันท์, สาธิต ทยาพัชร, ประจักษ์ เหล็งบำรุง, ภมร ปัตตาวะตัง

23-46

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข63

สุภาพร จันทร์บัวทอง, อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ, กัญญา เชื้อพันธุ์, สุนันทา วงศ์ปิยชน, กรรณิการ์ พรหมพันธ์ใจ, นิตยา รื่นสุข, วัชรี สุขวิวัฒน์, เฉลิมขวัญ ฉิมวัย, กนกอร เยาว์ดำ, อดุลย์ กฤษวะดี, ปราณี มณีนิล, ชวลิต หาญดี, สำเริง สกุลสม, สุรพล จัตุพร, อมรรัตน์ อินทร์มั่น, เข็มพร เพชราภรณ์, ประจักษ์ เหล็งบำรุง, ชวนชม ดีรัศมี, ดวงกมล บุญช่วย, ชัยรัตน์ จันทร์หนู, ภมร ปัตตาวะตัง, พิษณุ หินตั้ง, รณชัย ช่างศรี, จรัญจิต เพ็งรัตน์, สุนิยม ตาปราบ, วันทนา ศรีรัตนศักดิ์, กาญจนา กล้าแข็ง, กัลย์ฐิตา สวงโท

47-66

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข89 (นุ่มบ้านสร้าง)

พีระ ดุงสูงเนิน, อุดมพรรณ กลาสี, มาลินี จันวรรณ์, นิลา ราซิดี, เบญจมาส รสโสภา, กิตติพงษ์ ศรีม่วง, สุมิตรา จันเนียม, ณัฐธภา เสนานันท์สกุล, โอภาส วรวาท, ขวัญชนก ปฎิสนธิ์, ปริชาติ คงสุวรรณ, ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง, วัชรี สุขวิวัฒน์, ธารารัตน์ มณีน่วม, ปราณี มณีนิล

67-85

ระบบการผลิตขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อัญชลี ประเสริฐศักดิ์

106-117