การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว 3 จังหวัดภาคกลาง

Main Article Content

กิ่งแก้ว คุณเขต
นิตยา รื่นสุข
สมโรจน์ ประกอบบุญ
ประนอม มงคลบรรจง
สำราญ อินแถลง
อดุลย์ กฤษวะดี
วาสนา อินแถลง
ชิษณุชา บุดดาบุญ
ลัดดาวัลย์ กรรณนุช
นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ
วลัยพร ศะศิประภา
ทอม เตียะเพชร
นิทัศน์ กาญจนภา
จิราภา เมืองคล้าย
จำนงค์ ศรีนิมิตร

บทคัดย่อ

ดำเนินการศึกษาการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของ 3 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ปทุมธานี นครนายก และฉะเชิงเทรา ระหว่างปี พ.ศ. 2545-2549 เพื่อหาแนวทางการเพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตข้าว โดยนำข้อมูลความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวของดินนามาดัดแปลง ประกอบผลการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการผลิตข้าวของเกษตรกร ตลอดจนทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวที่เหมาะสม และจัดทำแผนที่ศักยภาพ การผลิตข้าวพร้อมคำแนะนำ พบว่า ดินนาส่วนใหญ่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าวมาก และมีความอุดมสมบูรณ์ ปานกลาง ยกเว้นพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดในเขตจังหวัดปทุมธานี เกษตรกรทั่วไปในเขตชลประทานสมบูรณ์ปลูกข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสงที่ราชการรับรอง มีการใช้ปุ๋ยอัตราสูงกว่าคำแนะนำของราชการ แต่ได้ผลผลิตใกล้เคียงหรือต่ำกว่าการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ส่วนพื้นที่นาน้ำฝน มีการปลูกข้าวพันธ์ไวต่อช่วงแสง การเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้พันธ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ย การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว ด้วยการจัดทำแผนที่แสดงเขตศักยภาพ เปรียบเทียบความเหมาะสมของดินต่อการปลูกข้าว ตลอดจนระดับการเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว แต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน โดยรวมสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้สูงสุดร้อยละ 10 ลดต้นทุนการผลิตได้สูงสุดร้อยละ 40 และเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ ฤดูละประมาณ 800 ล้านบาท หรือ ปีละ 1600 ล้านบาท

Article Details

บท
Articles

References

กรมพัฒนาที่ดิน. 2533. รายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ: จังหวัดฉะเชิงเทรา. กองสำรวจและจำแนกดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 14 หน้า.

กรมพัฒนาที่ดิน. 2534(ก). รายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ: จังหวัดปทุมธานี. กองสำรวจและจำแนกดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 11 หน้า.

กรมพัฒนาที่ดิน. 2534(ข). รายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ: จังหวัดนครนายก. กองสำรวจและจำแนกดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 12 หน้า.

กรมวิชาการเกษตร. 2545. การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี.สถาบันวิจัยข้าว กองปฐพีวิทยาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5. 97 หน้า.

จังหวัดนครนายก. 2548. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด. www.Nakornnayok.go.th. 9/4/2548.

จังหวัดปทุมธานี. 2548. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด. www.Pathumthani.go.th. 8/4/2548.

จังหวัดฉะเชิงเทรา. 2548. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป. www.Ccs.go.th. 9/4/2548.