เผยแพร่แล้ว: 2007-12-31

การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว 3 จังหวัดภาคกลาง

กิ่งแก้ว คุณเขต, นิตยา รื่นสุข, สมโรจน์ ประกอบบุญ, ประนอม มงคลบรรจง, สำราญ อินแถลง, อดุลย์ กฤษวะดี, วาสนา อินแถลง, ชิษณุชา บุดดาบุญ, ลัดดาวัลย์ กรรณนุช, นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ, วลัยพร ศะศิประภา, ทอม เตียะเพชร, นิทัศน์ กาญจนภา, จิราภา เมืองคล้าย, จำนงค์ ศรีนิมิตร

5-20

การใช้เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าว

พากเพียร อรัญนารถ, นงรัตน์ นิลพานิชย์, รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์

21-28

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนเค็มและมีคุณภาพการหุงต้มดี

ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์, อภิชาติ วรรณวิจิตร, สมวงศ์ ตระกูลรุ่ง, ธีรยุทธ์ ตู้จินดา

29-43

การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าวด้วยโมเลกุลเครื่องหมาย

พยอม โคเบลลี่, วราพงษ์ ชมาฤกษ์, พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์

44-51

การตรวจสอบความหลากหลายของสายพันธุ์เชื้อราสาเหตุโรคไหม้ข้าวในประเทศไทย

พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์, พยอม โคเบลลี่, อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ, ถนอมจิตร์ ฤทธิ์มนตรี, กุลชนา เกศสุวรรณ, ชนสิริน กลิ่นมณี, สงวน เที่ยงดีฤทธิ์

52-64

ความมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวกล้อง

อัญชลี ประเสริฐศักดิ์, สุนันทา วงศ์ปิยชน, ศิริวรรณ ตั้งวิสุทธิจิต, ศุภรัตน์ โฆษิตเจริญกุล, ละม้ายมาศ ยังสุข

65-71