ข้าวลูกผสม : งานวิจัยที่ยาวนานสำหรับทางเลือกการผลิตข้าว

Main Article Content

บริบูรณ์ สมฤทธิ์

บทคัดย่อ

ข้าวลูกผสม เป็นเทคโนโลยีหนึ่งในการเพิ่มผลผลผลิตข้าว งานวิจัยและพัฒนาด้านข้าวลูกผสมได้ดำเนินการมานานกว่า 40 ปี บทความนี้กล่าวถึง ความสำคัญของเทคโนโลยีข้าวลูกผสมในการเพิ่มผลผลิตข้าวในสาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม และอินเดีย สรุปสถานภาพงานวิจัยและพัฒนาข้าวลูกผสมในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้เสนอข้อพิจารณา โดยเฉพาะด้านต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนในการนำเทคโนโลยีข้าวลูกผสมไปปรับใช้ในระดับเกษตรกร

Article Details

บท
Articles

References

บริบูรณ์ สมฤทธิ์ และปัทมา ศิริธัญญา. 2550. ข้าวลูกผสม : สถานภาพข้าวลูกผสมในนานาประเทศ. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 68 หน้า.

นิรนาม. 2550. การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสม. รายงานความก้าวหน้า การสัมมนาวิชาการ "การวิจัยและพัฒนาข้าวในนิเวศนาชลประทาน" วันที่ 5-6 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียนบีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี. (เอกสารอัดสำเนา 11 หน้า).

Longping, Y. and P. Jiming (eds.). 2005. Hybrid Rice and World Food Security. China Science and Technology Press. Beijing PR China. 197 pp.

Maclean, J.L., D.C. Dawe, B. Hardy and G.P. Hettel (eds.). 2002. Rice Almanac. International Rice Research Institute, Los Banos, Philippines. 253 pp.