การใช้ประโยชน์จากข้าวเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวในเชิงพาณิชย์

Main Article Content

ลัดดาวัลย์ กรรณนุช

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ข้าวใช้เป็นทั้งอาหารและยา ส่วนต่างๆ ของข้าวสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร บทความนี้ได้นำเสนอกระบวนการสีข้าว ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากกระบวนการสีข้าว สารอาหารในเมล็ดข้าว เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และวิตามิน การใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของข้าว ตลอดจนประโยชน์จากการใช้แป้งข้าวบริสุทธิ์

Article Details

บท
Articles

References

เฉลิมวุฒิ สฤษติกุล. 2549. ข้าวกล้องสด. สำนักพิมพ์ พีเพิลมีเดีย กรุงเทพฯ. 124 หน้า.

นิรนาม. 2548. ต้านมะเร็ง...ด้วยอาหาร. ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง. 135 หน้า.

ปัทมา เลาหบุศย์. 2549. กินดีมีสุข. สำนักพิมพ์ ไพลินกรุงเทพฯ. 128 หน้า.

ศิริวรรณ สุทธจิตต์. 2550. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ. The Knowledge Center. 431 หน้า.

อรอนงค์ นัยวิกุล. 2547. ข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 431 หน้า.

A.O.A.C. 1995. Official Methods of Analysis. 16th ed., The Association of Official Analytical Chemists. Arlington, Virginia.