เผยแพร่แล้ว: 2008-06-30

การจัดการฟางข้าวในพื้นที่ทํานาอย่างต่อเนื่อง

นิตยา รื่นสุข, ประนอม มงคลบรรจง, เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม, วาสนา อินแถลง

35-46

การใช้แผ่นเทียบสีใบข้าวจัดการปุ๋ยไนโตรเจนในข้าวสุพรรณบุรี 1 ปลูกแบบหว่านน้ำตม

สุรพล จัตุพร, อมรรัตน์ อินทร์มั่น, วลัยพร แสนวงศ์, นิตยา รื่นสุข

47-58

ข้าวเจ้าพันธุ์ พิษณุโลก 80

อภิชาติ เนินพลับ, สมเดช อิ่มมาก, สุรเดช ปาละวิสุทธิ์, สุรีย์ ศรีวันทนียกุล, อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ, เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร, ธวัช ปฏิรูปานุสร, นลินี เจียงวรรธนะ, สุพัตรา สุวรรณธาดา, สอาง ไชยรินทร์, ดวงอร อริยพฤกษ์, ชุติวัฒน์ วรรณสาย, วิไล ปาละวิสุทธิ์, พงศา สุขเสริม, ชนะ ศรีสมภาร, พรทิพย์ นวลศิริ, สมบูรณ์ ทองเสน, สุมาลี สุทธายศ, จิตติชัย อนาวงษ์, ภมร ปัตตาวะตัง, พิษณุ หินตั้ง, เจตน์ คชฤกษ์, พรสุรี กาญจนา, สถาพร กาญจนพันธุ์, สมพงษ์ เฉยพันธ์, เสน่ห์ คชรัตน์, ภิไธย รื่นถวิล, จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์, มาลีวรรณ สุวรรณเทน, พากเพียร อรัญนารถ, จินตนา ทยาธรรม, นิภา จันท์ศรีสมหมาย, ดารา เจตนะจิตร, นงรัตน์ นิลพานิชย์, วิชชุดา รัตนากาญจน์, วันชัย โรจนหัสดิน, ธัญลักษณ์ อารยพันธ์

59-70