ฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวมะลินิลสุรินทร์ (มะลิดำ 2) ไฮโดรไลเสต ต่อหนูแรทที่มีภาวะโรคเบาหวาน

Main Article Content

รัฐธิภา ธนารักษ์
ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง
จิระประภา ป้องหลง
คัมภีร์พร บุญหล่อ
พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร

บทคัดย่อ

ข้าวพันธุ์มะลินิลสุรินทร์ (มะลิดำ 2) เป็นข้าวเจ้าเยื้อหุ้มเมล็ดสีดำ มีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มโพลีฟีนอลสูง ซึ่งช่วยกำจัดอนุมูลอิสระและทำหน้าที่เป็นยาจากธรรมชาติในการรักษาโรคไม่ติดต่อหลายชนิด เช่น เบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes (T2D)) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากรำข้าวมะลินิลสุรินทร์ต่อระดับน้ำตาลในเลือด รวมถึงภาวะดื้อฮอร์โมนอินซูลิน ดำเนินการโดยเหนี่ยวนำให้หนูทดลองมีภาวะโรคเบาหวานจากการได้รับอาหารไขมันและน้ำตาลฟรุกโทสสูงเป็นเวลา 10 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับน้ำกลั่นสารสกัดจากรำข้าวมะลินิลสุรินทร์ (ขนาด100 และ 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวต่อวัน) และยารักษาโรคเบาหวาน Pioglitazone แก่หนู ทดลองภาวะโรคเบาหวานติดต่อกันเป็นเวลา 6 สัปดาห์บันทึกและประเมินพารามิเตอร์เกี่ยวกับภาวะโรคเบาหวาน ได้แก่ น้ำหนักตัว ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร ฤทธิ์ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสูงเฉียบพลัน ปริมาณอินซูลิน ภาวะดื้อต่ออินซูลินและปริมาณฮอร์โมนเลปทิน ผลการทดลองพบว่า หนูทดลองภาวะโรคเบาหวาน มีการเพิ่มขึ้นของทั้ง น้ำหนักตัว ระดับน้ำตาลในเลือด ปริมาณอินซูลินและเลปทิน และมีความทนต่อระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นเฉียบพลันบกพร่อง ร่วมกับมีภาวะดื้อต่ออินซูลินและเลปทิน อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มหนูทดลองปกติที่ไม่มีภาวะโรคเบาหวาน ทั้งนี้การป้อนสารสกัดจากรำข้าวมะลินิลสุรินทร์ทั้ง 2 ขนาดแก่หนูทดลองภาวะโรคเบาหวาน สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ทำให้ความทนต่อระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้น เฉียบพลันดีขึ้น ลดปริมาณอินซูลินและเลปทิน และลดภาวะดื้อต่ออินซูลินและเลปทิน ซึ่งให้ผลการทดลองสอดคล้องกับการได้รับยา Pioglitazone อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่างของร้อยละของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของหนูทดลองภาวะโรคเบาหวานทั้ง ที่ได้รับน้ำกลั่น สารสกัดรำข้าว และยา Pioglitazone สรุปได้ว่าสารสกัดจากรำข้าวมะลินิลสุรินทร์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในหนูทดลองภาวะโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้

Article Details

บท
Articles

References

Boonloh, K., R. Thanaruksa, T. Proongkhong, S. Thawornchinsombut and P. Pannangpetch. 2022. Nil-Surin rice bran hydrolysates improve lipid metabolism and hepatic steatosis by regulating secretion of adipokines and expression of lipidmetabolism genes. Journal of Medical Food 25(6): 597-606.

Changsri, R., P. Rakchum, P. Khangkhan, W. Laknongbu, M. Nakhonrieap, C. Krasaethep and W. Phansri. 2010. Mali Gomain Surin and Mali Nil Surin, the Esan’s excellent aromatic non-glutinous different color rice varieties. p. 85. In: The 1st National Rice Research Conference. December 15-17, 2010. Kasetsart University. Bang Khen, Bangkok. (in Thai)

Chatthongpisut. R. 2013. Composition, stability and bioactivity of anthocyanins and phenolic compounds from Thai dark purple rice. Thesis. Doctoral Degree. Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima province. 175 p. (in Thai)

Clare, D.A. and H.E. Swaisgood. 2000. Bioactive milk peptides: a prospectus. Journal of Dairy Science 83(6): 1187-1195.

Coughlin, K. 2018. The advantages of rat models. Available source: https://www.genetargeting.com/crispr/the-advantages-of-rat-models. (October 25, 2022)

Diabetes Channel. 2020. Diabetes story. Available source: https://diabetes.in.th/type-2-diabetes./. (January 5, 2020) (in Thai)

Dias, T.R., M.G. Alves, S. Casal, P.F. Oliveira and B. M. Silva. 2017. Promising Potential of Dietary (Poly) Phenolic Compounds in the Prevention and Treatment of Diabetes Mellitus. Current Medical Chemistry 24(4): 334-354.

Folk Doctor. 2006. Role of adiponectin in insulin sensitivity, type 2 diabetes. Available source: https://www.doctor.or.th/clinic/detail/8410. (January 5, 2020) (in Thai)

Ha, C.H., B. Swearingin and Y.K. Jeon. 2015. Relationship of visfatin level to pancreatic endocrine hormone level, HOMA-IR index, and HOMA β-cell index in overweight women who performed hydraulic resistance exercise. Journal of Physical Therapy Science 27(9): 2965-2969.

Ishikawa, Y., T. Hira, D. Inoue, Y. Harada, H. Hashimoto, M. Fujii, M. Kadowaki and H. Hara. 2015. Rice protein hydrolysates stimulate GLP-1 secretion, reduce GLP-1 degradation, and lower the glycemic response in rats. Food & Function 6(8): 2525-2534.

Kannan, A., N.S. Hettiarachchy, J.O. Lay and R. Liyanage. 2010. Human cancer cell proliferation inhibition by a pentapeptide isolated and characterized from rice bran. Peptides 31(9): 1629-1634.

Katsiki, N., D.P. Mikhailidis and M. Banach. 2018. Leptin, cardiovascular diseases and type 2 diabetes mellitus. Acta Pharmacologica Sinica 39(7): 1176-1188.

Komanasin, N., U. Kukongviriyapan, S. Thawornchinsombut, S. Thawornchinsombut, P. Intharapetch, W. Sangartit, A. Jongjareonrak and A. Sae-Eaw. 2020. Effect of rice bran hydrolysate from pilot scale production on metabolic syndrome subjects. Final report. National Research Council of Thailand. 63 p. (in Thai)

Kubota, M., R. Watanabe, M. Hosojima, A. Saito, A. Sasou, T. Masumura, Y. Harada, H. Hashimoto, S. Fujimura and M. Kadowaki. 2020. Rice bran protein ameliorates diabetes, reduces fatty liver, and has renoprotective effects in Zucker Diabetic Fatty rats. Journal of Function Foods 70: 103981.

Liu, J., X. Yang, S. Yu and R. Zheng. 2018. The Leptin Resistance. Advances in Experimental Medicine and Biology 1090: 145-163.

Meek, T.H. and G.J. Morton. 2016. The role of leptin in diabetes: metabolic effects. Diabetologia 59(5): 928-932.

Samyor, D., A.B. Das and S.C. Deka. 2017. Pigmented rice a potential source of bioactive compounds: a review. International Journal of Food Science & Technology 52(5): 1073-1081.

Siriraj Piyamaharajkarun Hospital. 2021. Know diabetes to help prevent diabetes. Available source: https://www.siphospital.com/th/news/ article/share/diabates-2. (May 3, 2021) (in Thai)

Wu, W., W. Xie, Q. Tan, L. Wu, S. Zhu, H. Zhu and J. Qiu. 2020. Advance on anti-diabetic effects of protein hydrolysates and peptides derived from cereals and pseudocereals. E3S Web Conferences 189: 02030.