เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

การประเมินทรัพยากรพันธุกรรมข้าวเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านปรับปรุงพันธุ์

กุลชนา ดาร์เวล, จิตรา สุวรรณ์, พีรพล ม่วงงาม, วัชรี สุขวิวัฒน์, ปราณี มณีนิล, ธารารัตน์ มณีน่วม, กนกอร วุฒิวงศ์, กิตติมา รักโสภา, ประจักษ์ เหล็งบำรุง, เจริญ ทองระย้า, เกษศิณี พรโสภณ, ดวงกมล บุญช่วย, คคนางค์ ปัญญาลือ, พันนิภา ยาใจ, ปิยะวรรณ ใยดี, อัญชลี ตาคำ, กรสิริ ศรีนิล, นุจรินทร์ จังขันธ์ โกเมส เด ฟาเรียส, ชนสิริน กลิ่นมณี, คนึงนิจ ศรีวิลัย, อังคณา กันทาจันทร์, ยุพดี รัตนพันธ์, นันทิภา คำขจร, จินตนา ไชยวงค์, วันพร เข็มมุกด์

6-24

อัตราการกิน อายุขัย และการวางไข่ของตัวเต็มวัยแมลงดำหนาม (Dicladispa armigera (Olivier)) บนข้าวและพืชอาศัยอื่นในสภาพห้องปฏิบัติการ

พลอยไพลิน ธนิกกุล, จินตนา ไชยวงค์, ปกรณ์ เผ่าธีระศานต์, ธนดล ไกรรักษ์, ธีรพงษ์ สุวรรณนาคร, วิชยุชม์ ปรีชา, นรินทร์ บำรุงกิจ

39-50

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุลของเชื้อราปฏิปักษ์โรคพืช Trichoderma asperelloides TDOAE002

อริษา จิตรติกรกุล, พยอม โคเบลลี่, ไอลดา ชุมแสง, สุณิสา ผิวรำไพ, ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี

51-65

ฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวมะลินิลสุรินทร์ (มะลิดำ 2) ไฮโดรไลเสต ต่อหนูแรทที่มีภาวะโรคเบาหวาน

รัฐธิภา ธนารักษ์, ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง, จิระประภา ป้องหลง, คัมภีร์พร บุญหล่อ, พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร

66-77

เทคนิคอย่างง่ายเพื่อกระตุ้นการสร้างสปอร์ของเชื้อรา Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoemaker สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลของข้าว

พยอม โคเบลลี่, ศุภลักษณา สนคงนอก, ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี, เมธวดี เดชหาญ, พิชามญชุ์ พัฒรักษ์

78-88

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวในการผลิตข้าวพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด

ปิยรัตน์ พลยะเรศ, ดารารัตน์ มณีจันทร์; รัตนวรรณ จันทร์ศศิธร; ผกามาศ วงค์เตย์, กฤษกมล เปาทอง, ชัยรัตน์ จันทร์หนู, ณุภาวี สะกัญญา, นพีร์ เข่งวา, พยอม โคเบลลี่

102-114