การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวในการผลิตข้าวพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด

Main Article Content

ปิยรัตน์ พลยะเรศ
ดารารัตน์ มณีจันทร์
รัตนวรรณ จันทร์ศศิธร
ผกามาศ วงค์เตย์
กฤษกมล เปาทอง
ชัยรัตน์ จันทร์หนู
ณุภาวี สะกัญญา
นพีร์ เข่งวา
พยอม โคเบลลี่

บทคัดย่อ

ปัจจุบันภาคการเกษตรของประเทศไทย มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดพืชอย่างกว้างขวาง หากมีการใช้สารดังกล่าวอย่างไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ ย่อมมีความเสี่ยงที่จะพบการตกค้างในผลผลิตและส่งผลอันตรายต่อผู้บริโภครวมทั้งสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวในผลผลิตข้าวและสิ่งแวดล้อม ทั้งดินและน้ำ สามารถค้นหาและแสดงผลข้อมูลได้อย่างสะดวกบนเว็บแอปพลิเคชัน ระบบฐานข้อมูลการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวในการผลิตข้าว (Rice-PRdb) ได้พัฒนาบน Window server 2019 มีการจัดการระบบฐานข้อมูลด้วย MariaDB สร้างเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP CSS HTML และ JavaScript ทำงานบน Apache HTTP Server ส่วนระบบฐานข้อมูลได้จัดเก็บข้อมูลการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวในผลผลิตข้าวและสิ่งแวดล้อม ทั้งดินและน้ำ ในพื้นที่ปลูกข้าว 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท และพระนครศรีอยุธยา ส่วนเว็บแอปพลิเคชันสามารถค้นหาข้อมูลและแสดงผลในรูปแบบของแผนที่ กราฟข้อมูล และตารางรายงานชนิดและปริมาณของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและพื้นที่ที่มีการตกค้างเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานกำหนดสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs) ทั้งเกณฑ์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) และ Codex นอกจากนี้ยังมีส่วนแดชบอร์ดแสดงความเชื่อมโยงข้อมูลการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวของเกษตรกรกับข้อมูลการตกค้างในผลผลิตข้าว รวมทั้งแสดงข้อมูลปัญหาศัตรูข้าวในแต่ละพื้นที่ โดยผลการประเมินความพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน พบว่า มีความพึงพอใจต่อการใช้งานโดยรวมในระดับมาก ผู้สนใจสามารถเข้าสืบค้น ข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://ricephysicochem.ricethailand.go.th/dcrpr/ ระบบฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือช่วยตรวจติดตามเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และขยายการตรวจติดตามในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

Article Details

บท
Articles

References

Arunwarakorn, M., K. Tempiyapol and C. Muangklai. 2014. Accumulation of pesticide residues in paddy rice, soil and water in rice field. pp. 233-239. In: Full Report Year Ended 2013. Project: research and development program on agricultural production inputs. Office of Agricultural Research and Development 5, Department of Agriculture. (in Thai)

Bryant, J. and M. Jones. 2012. Responsive web design. pp. 37-49. In: Pro HTML5 Performance. Apress, Berkeley, CA.

Codd, E.F. 1970. A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM 13(6): 377-387.

FAO and WHO. 2013. Codex Alimentarius. Available source: https://www.fao.org/fao-whocodexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/. (March 15, 2022)

Jacobs, D. 2004. Data management in application servers. Datenbank-Spektrum 8: 5-11.

Maneejan, D., R. Jansasithon, P. Wongtay, R. Intama, C. Channoo, K. Paothong, W. Baide, S. Neesung, N. Sakanya, J. Srisakda, N. Sueadang and P. Saiyued. 2022. Method validation and monitoring of pesticide residuals in rice production. pp. 201-218. In: Proceeding of the Central and Western Rice Research Center, and Eastern Rice Research Center Conference. May 11-12, 2022. Prachinburi Rice Research Center, Prachinburi province. (in Thai)

National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards. 2008. Pesticide residues: Maximum residue limits: Thai agricultural commodity and food standard TACFS 9002-2008. National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards, Bangkok. (in Thai)

Pareja, L., A.R. Fernandez-Alba, C. Veronica and H. Horacio. 2011. Analytical methods for pesticide residues in rice. Trends in Analytical Chemistry 30(2): 270-291.

Srisa-ard, B. 2013. Introduction to Research. 9th ed. Suweerivasarn Company Limited, Bangkok. (in Thai)

The Office of Agricultural Regulation. 2023. Quantity and value import of agricultural hazardous substances 2022. Available source: http://www.doa.go.th/ard/?pageid=386. (March 20, 2023) (in Thai)

Wanwimolruk, C., R. Chaiyarat and S. Wanwimonruk. 2018. An impact assessment of pesticide use on rice farming in Nakhon Pathom province, Thailand. pp. 220-225. In: The 19th TSAE National Conference. April 26-27, 2018. Chulabhorn International Convention Center (Wora Wana Hua Hin Hotel & Convention), Prachuap Khiri Khan province. (in Thai)