การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดแพร่และน่าน

Main Article Content

วลัยพร แสนวงษ์
พรรณี จิตตา
บุญดิษฐ์ วรินทรักษ์
ชิษณุชา บุดดาบุญ
กิ่งแก้ว คุณเขต

บทคัดย่อ

ได้ทำการศึกษาการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวของจังหวัดแพร่และน่าน ระหว่างปี 2545 - 2550 เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตข้าว โดยนําข้อมูลความ เหมาะสมต่อการปลูกข้าวของดินนา มาใช้ร่วมกับผลการสํารวจความอุดมสมบูรณ์ของดิน การใช้พื้นที่นาและการผลิตข้าวของเกษตรกร ทำการทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว และจัดทำแผนที่แสดงศักยภาพผลผลิตข้าวพร้อมคำแนะนํา ผลการศึกษา พบว่า พื้นที่นาในจังหวัดแพร่และน่าน ถูกจํากัดด้วยสภาพภูมิประเทศที่ล้อมรอบไปด้วยป่าเขา พื้นที่นาส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาศัยน้ำฝน นาในเขตชลประทานและเขตที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ จะใช้ทำประโยชน์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจในช่วงฤดูแล้ง ดินนาส่วนใหญ่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว ในเขตที่มีการปลูก พืชร่วมระบบเกษตรกรนิยมปลูกข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสงที่มีอายุสั้น การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราไม่เกิน 5 กก.N/ไร่ จะลดต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยได้สูงถึงร้อยละ 70 ส่วนในเขตอาศัยน้ำฝนที่มีการปลูกข้าวเพียงฤดูเดียว การใช้ปุ๋ยตามคำแนะนําและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวให้สูงขึ้น และทำกำไรโดยรวมสูงขึ้น ร้อยละ 16.3

Article Details

บท
Articles

References

กรมพัฒนาที่ดิน. 2533 ก. รายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ: จังหวัดแพร่. กองสำรวจและจำแนกดิน, กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 85 หน้า.

กรมพัฒนาที่ดิน. 2533 ข. รายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ: จังหวัดน่าน. กองสำรวจและจำแนกดิน, กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 146 หน้า.

กรมวิชาการเกษตร. 2545 ก. การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดเชียงราย. สถาบันวิจัยข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1, กรมวิชาการเกษตร. 96 หน้า.

กรมวิชาการเกษตร. 2545 ข. การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี. สถาบันวิจัยข้าว, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5, กรมวิชาการเกษตร. 97 หน้า.

กรมวิชาการเกษตร. 2545 ค. การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดบุรีรัมย์. สถาบันวิจัยข้าว สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4. กรมวิชาการเกษตร. 70 หน้า.

จังหวัดแพร่. 2546. ข้อมูลสถิติสำคัญจังหวัดแพร่ ปี 2546. Available source : http:www.phrae.go.th September 3, 2008.

จังหวัดแพร่. 2549. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่แบบบูรณาการปีงบประมาณ 2547-2549. Aavailable source : http:www.phrae.go.th September 3, 2008.