เผยแพร่แล้ว: 2008-12-31

การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดแพร่และน่าน

วลัยพร แสนวงษ์, พรรณี จิตตา, บุญดิษฐ์ วรินทรักษ์, ชิษณุชา บุดดาบุญ, กิ่งแก้ว คุณเขต

5-17

การวิจัยและพัฒนาข้าวอินทรีย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรรณิกา นากลาง, พิบูลวัฒน์ ยังสุข, สุขวิทยา ภาโสภะ, ประทาย เคนเหลื่อม, ชนินทร์ เภสัชชา, เภสัช ลวดเงิน

18-28

ประสิทธิภาพการใช้น้ำของข้าวนาปรังที่ปลูกในนาภาคกลาง

ปรีชา จำปาเงิน, สุรพล จัตุพร, นิตยา รื่นสุข, วาสนา อินแถลง, เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม

29-39

การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน : จังหวัดพิษณุโลก

นิวัฒน์ นภีรงค์, อานันท์ ผลวัฒนะ, นลินี เจียงวรรธนะ, สอาง ไชยรินทร์, พิษณุ หินตั้ง, ทัศนีย์ อัตตะนันทน์

40-51

การคาดการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในจังหวัดชัยนาทโดยใช้กับดักแสงไฟ

วันทนา ศรีรัตนศักดิ์, ชัยรัตน์ จันทร์หนู, ชวนชม ดีรัศมี

52-60

โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอก

สุภาณี จงดี, กฤษณา สุดทะสาร, รานี เคนเหลื่อม

61-70

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชสำเร็จรูป

สุนันทา วงศ์ปิยชน, วัชรี สุขวิวัฒน์

71-79

พันธุ์ข้าว กข29 (ชัยนาท 80)

สุรเดช ปาละวิสุทธิ์, พรทิพย์ นวลศิริ, เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร, ธวัช ปฏิรูปานุสร, อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ, นลินี เจียงวรรธนะ, ภมร ปัตตาวะตัง, สุพัตรา สุวรรณธาดา, สอาง ไชยรินทร์, สุมาลี สุทธายศ, จิตติชัย อนาวงษ์, วิไล ปาละวิสุทธิ์, วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์, ชุติวัฒน์ วรรณสาย, ดวงอร อริยพฤกษ์, พิษณุ หินตั้ง, มุ่งมาตร วังกะ, ชวนชม ดีรัศมี, ทัศนีย์ สงวนสัจ, วาสนา วรมิศร์, สถาพร กาญจนพันธุ์, ทวีศักดิ์, จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์, ธิติกานต์ ฆ้องทอง, วันทนา ศรีรัตนศักดิ์, นิภา จันท์ศรีสมหมาย, จินตนา ทยาธรรม, ดารา เจตนะจิตร, นงรัตน์ นิลพานิชย์, วิชชุดา รัตนากาญจน์, รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์, พากเพียร อรัญนารถ

80-95