ประสิทธิภาพการใช้น้ำของข้าวนาปรังที่ปลูกในนาภาคกลาง

Main Article Content

ปรีชา จำปาเงิน
สุรพล จัตุพร
นิตยา รื่นสุข
วาสนา อินแถลง
เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม

บทคัดย่อ

การศึกษาปริมาณน้ำใช้ (ETP) และประสิทธิภาพการใช้น้ำ (WUE) ของการผลิตข้าวภาคกลางในฤดูนาปรัง ดำเนินการวิจัยที่ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี และ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ระหว่างปี 2544-2546 และ 2549-2550 โดยการ ให้น้ำอย่างประหยัด 2 วิธี คือ แบบสลับน้ำขังกับน้ำแห้ง (intermittent irrigation) แบบดินพออิ่มตัว (saturated soils) โดยปล่อยน้ำท่วมผิวดิน และให้น้ำเฉพาะร่อง เปรียบเทียบกับการให้น้ำแบบขังตื้นตลอดฤดูปลูก (shallow Continuous flooding) ซึ่งเป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมปฏิบัติ พบว่า การปลูกข้าวมีช่วงการให้น้ำ 86-90 วัน การให้น้ำแบบสลับน้ำขังกับน้ำแห้งใช้น้ำ 983 ลบ.ม./ไร่ การให้น้ำแบบดินพออิ่มตัว ใช้น้ำ 601 ลบ.ม./ไร่ และการให้น้ำแบบขังตื้นตลอดฤดูปลูก ใช้น้ำ 1,148 ลบ.ม./ไร่ การให้น้ำแบบประหยัดทั้ง 2 วิธี สามารถลดปริมาณการใช้น้ำในการปลูกข้าวได้ 14.4 และ 47.6% หรือใช้น้ำน้อยกว่า 165.4 และ 547.0 ลบ.ม./ไร่ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการขังน้ำตื้นตลอดฤดูปลูก การให้น้ำแบบขังน้ำตื้นตลอดฤดูปลูกมีประสิทธิภาพการใช้น้ำเฉลี่ย 0.52-0.55 กก.ข้าวเปลือก/น้ำใช้ 1 ลบ.ม. ต่ำกว่า การให้น้ำแบบสลับน้ำขังกับน้ำแห้งเล็กน้อย โดยวิธีการหลังประสิทธิภาพการให้น้ำ 0.57- 0.68 กก. ข้าวเปลือก/น้ำใช้ 1 ลบ.ม. ส่วนการให้น้ำแบบดินพออิ่มตัว มีประสิทธิภาพการใช้น้ำเฉลี่ยสูงสุด 0.96-1.07 กก.ข้าวเปลือก/น้ำใช้ 1 ลบ.ม. สำหรับการให้น้ำแบบปล่อยท่วมเฉพาะร่องที่มีวิธีการปลูกข้าวต่างกัน และรักษาความชื้นแบบดินพออิ่มตัว ปริมาณน้ำ ที่ใช้เท่าเทียมกัน โดยการให้น้ำวิธีที่ปลูกข้าวข้างร่องมีประสิทธิภาพการใช้น้ำเฉลี่ย 0.84 กก.ข้าวเปลือก/น้ำใช้ 1 ลบ.ม. ผลผลิตข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ข้าวทุกพันธุ์/สายพันธุ์ที่ปลูกในสภาพการให้น้ำแบบสลับน้ำขังและน้ำแห้ง และ แบบดินพออิ่มตัวให้ผลผลิตเฉลี่ยลดลง 7.3 และ 2.7% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการให้น้ำแบบขังตลอดฤดูปลูก ส่วนที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ข้าวทุกพันธุ์/สายพันธุ์ที่ปลูกในสภาพการให้น้ำ 2 วิธี ดังกล่าว ให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยสูงกว่า การปลูกข้าวในสภาพการให้น้ำแบบขังตื้นตลอดฤดูปลูก 9.6 และ 6.8% ตามลำดับ

Article Details

บท
Articles

References

ทัศนีย์ อัตตะนันทน์. 2543. ดินนาที่ใช้ปลูกข้าว. ภาควิชาปฐพีวิทยา. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 356 หน้า.

ธวัชชัย ณ นคร. 2526. ความสัมพันธ์ดิน น้ำ และพืช. ว.วิชาการ กษ. 1 : 185-195.

บริบูรณ์ สมฤทธิ์. 2540. การจัดการการผลิตข้าว. หน้า 381-524. ใน : เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ (หน่วยที่ 5). สาขาวิชาการส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช. นนทบุรี.

ลัดดาวัลย์ กรรณนุช, กิ่งแก้ว คุณเขต, นิตยา รื่นสุข, กษิณ ขำเลขะสิงห์, สุรพล จัตุพร, อมรรัตน์ อินทร์มั่น อัญชลี คร้ามศรี, นิวัติ เจริญศิลป์, วิชัย หิรัญยูปกรณ์, นิกูล รังสิชล และสุเทพ ลิ้มทองกุล. 2544. การปลูกข้าวนาปรังโดยระบบการใช้น้ำอย่างประหยัด. หน้า 107-119. ใน : เอกสารการประชุมวิชาการ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ปี 2544. ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ศจี เจริญยิ่ง. 2537. ข้อมูลการใช้น้ำของพืชต่างๆ ในภาคกลาง. เอกสารวิชาการ เล่ม 3. งานวิจัยการให้น้ำชลประทานของข้าว กองจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 34 หน้า.