การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน : จังหวัดพิษณุโลก

Main Article Content

นิวัฒน์ นภีรงค์
อานันท์ ผลวัฒนะ
นลินี เจียงวรรธนะ
สอาง ไชยรินทร์
พิษณุ หินตั้ง
ทัศนีย์ อัตตะนันทน์

บทคัดย่อ

การใส่ปุ๋ย NPK ในอัตราที่ตรงตามความต้องการของข้าว เป็นการลดต้นทุนการผลิต และให้ผลตอบแทนสูง ได้ดำเนินการที่จังหวัดพิษณุโลกในฤดูนาปี 2548 เพื่อฝึกอบรมเกษตรกรที่ปลูกข้าว เรื่องการจัดการธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยมีการสํารวจพื้นที่ และจําแนกชุดดิน ทดสอบการตอบสนองของปุ๋ย NPK ในชุดดินต่างๆ 3 ชุดดิน วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block มี 4 ซ้ำ กรรมวิธีการทดลอง คือ อัตราปุ๋ยตามคำแนะนําจากโปรแกรมจําลองการปลูกพืช DSSAT4.0 โดยแยกแปลง N P และ K เป็นอิสระต่อกัน พบว่า ข้าวตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนในระดับที่ต่ำกว่าการคาดคะเน คือ ตั้งแต่ 2-12 กก.N/ไร่ ส่วนปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ข้าวตอบสนองต่อปุ๋ยในอัตราที่ต่ำเช่นกัน ผลจากการวิจัย เป็นคำแนะนําปุ๋ยสำหรับข้าวที่คาดคะเนจากโปรแกรม DSSAT4.0 และได้ทดสอบในนาเกษตรกรแล้ว

Article Details

บท
Articles

References

จิรวัฒน์ เวชแพศย์, ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา และอานันท์ ผลวัฒนะ. 2543. การประเมินค่าสัมประสิทธิ์ทาง พันธุกรรมของข้าวสำหรับแบบจำลอง CERES RICE. ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ทัศนีย์ อัตตะนันทน์, ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, สมชาย กรีฑาภิรมย์ และบุญแสน เตียวนุกูลธรรม. 2542. การวิเคราะห์ N P K ในดินอย่างง่าย. วารสารดินและปุ๋ย 21 : 46-51.

เมธี เอกะสิงห์. 2543. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่: มิติใหม่ของการวิเคราะห์และวางแผนระบบเกษตร. 19 หน้า. ใน : การสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่องระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาองค์กรชุมชนอย่างยั่งยืน. 15-17 พฤศจิกายน 2543 โรงแรมหลุยส์แทรเวิร์น.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2548. สถิติการเกษตรของประเทศไทยปี 2548. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 121 หน้า.

Attanandana, T., P. Verapattananirund and R.S. Yost. 2005. Capacity building of the farmers to improve soil resources and economic conditions in Thailand. Paper presented at the 20th International Symposium of RRIAP on "Prospects of Food Production, Rural Communities and Bioresources under Globalization", 2 Dec. 2005, Nihon University, Shonan Campus, Kanagawa, Japan.

Jones, J.W., L.A. Hunt, G. Hoogenboom, D.C. Godwin, U. Singh, G.Y. Tsuji, N.B. Pickering, P.K. Thornton, W.T. Bowen, K.J. Boote and J.T. Ritchie. 1994. Input and output files. pp.1-94. In : G.Y.Tsuji, J.W. Jones and S. Balas (eds.), DSSAT V3 Vol.2. University of Hawaii, Honolulu, Hawaii.