ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชสำเร็จรูป

Main Article Content

สุนันทา วงศ์ปิยชน
วัชรี สุขวิวัฒน์

บทคัดย่อ

ทำการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชสําเร็จรูป ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ช่วงปี 2548-2550 พบว่า กรรมวิธีที่เหมาะสมสำหรับการทำผลิตภัณฑ์ดังกล่าว คือ นําสารละลายน้ำแป้งข้าวกล้อง 500 กรัม/น้ำ 1 ลิตร ผ่านเครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง จะได้ข้าวกล้องอบแห้งที่มีการละลายและดูดน้ำได้ดี ให้ความข้นหนืดเหมาะสมต่อการผลิต เป็นเครื่องดื่มอาหารเช้า พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมต่อการผลิตเป็นเครื่องดื่มสําเร็จรูปควรอยู่ในกลุ่มข้าวประเภทแอมิโลสต่ำ ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1 เพราะผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความข้นหนืดและเนื้อสัมผัสที่ดี การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ โดยนําลูกเดือย ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และข้าวโพดสด มาทำให้เป็นผง (flake) โดยผ่านเครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง พบว่า ผงที่ทำจากลูกเดือย และข้าวโพดสด เมื่อนํามาผสมในผลิตภัณฑ์จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้น ความข้นหนืดเพิ่มขึ้น และทำให้กลิ่นดีขึ้นด้วย ส่วนผงที่ทำจากถั่วเขียว และถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์จะมีเนื้อสัมผัสไม่ดีและกลิ่นแรงมาก การปรับปรุงสูตรและรสชาติผลิตภัณฑ์ ได้สูตรดังนี้ ข้าวกล้องอบแห้ง 7 กรัม ข้าวโพดอบแห้ง 2 กรัม ลูกเดือยอบแห้ง 1 กรัม นมผง 7 กรัม น้ำตาล 12 กรัม และครีมเทียม 5 กรัม ต่อน้ำร้อน 150 มิลลิลิตร

Article Details

บท
Articles

References

งามชื่น คงเสรี. 2546. ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว. กรมวิชาการเกษตร. 167 หน้า.

รุจิรา ปรีชา. 2546. การหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากแป้งเมล็ดข้าวงอกสำหรับทำข้าวยาคู. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการกลุ่มข้าวและธัญพืชเมืองหนาวประจำปี 2546. สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร. 7 - 9 มีนาคม 2546. โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน จังหวัดชลบุรี .

สมฤดี วิบูลย์พัฒนะวงศ์ . 2540. การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากปลายข้าวเจ้า. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2549. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปีเพาะปลูก 2547/48. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพฯ. 309 หน้า.

สุนันทา วงศ์ปิยชน และวัชรี สุขวิวัฒน์. 2549. ผลิตภัณฑ์ข้าว: II เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้อง. หน้า 308-313. ใน: เรื่องย่อ การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2549. 28-29 มีนาคม 2549. โรงแรมลองบีชชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.

อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า และสุภัทธ์ จันทร์วรชัยกุล. 2545. การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากธัญพืช. วารสารอาหาร 32 (3) : 200-210.

อรวรรณ ปานศิริ. 2545. การศึกษากระบวนการแปรรูปเครื่องดื่มจากน้ำ นมข้าวกล้อง น้ำ นมถั่วเหลืองและรำข้าวบรรจุกระป๋อง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ.

AOAC. 1990. Official Method of Analysis. 15th ed. Association of Official Analitical chemist, Washington D.C. 1,298 p.