พันธุ์ข้าว กข31 (ปทุมธานี 80)

Main Article Content

สุนิยม ตาปราบ
เกริก เกษโกศล
กาญจนา กล้าแข็ง
สาธิต ทยาพัชร
วาสนา พันธุ์เพ็ง
ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์
เกษม สุนทราจารย์
กิ่งแก้ว คุณเขต
กัญญา เชื้อพันธุ์
สุนันทา วงศ์ปิยชน
อัญชลี ประเสริฐศักดิ์
รชฏ พันธุ์พิทย์แพทย์
สุภาพร จันทร์บัวทอง
อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ
ชวลิต หาญดี
อดุลย์ กฤษวะดี
รังสิต เส็งหะพันธุ์
สมคิด วรวาท
นิตยา รื่นสุข
วัชรี สุขวิวัฒน์
พลศรี สว่างจิต
อ่วม คงชู
สุนันทา หมื่นพล
รุจี กุลประสูติ
วารินทร์ ศรีถัด
ศิริวรรณ ตั้งวิสุทธิ์จิต
สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์
ผกาวรรณ ควรประเสริฐ
ประนอม มงคลบรรจง
สมศักดิ์ ทองดีแท้
สุชาติ นักปราชญ์
สุภาวิณี สวงโท
บังอร ธรรมสามิสรณ์
สุรพล จัตุพร
อมรรัตน์ อินทร์มั่น
เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม
ประดับ วิทยาธีรรัตน์
มาลี ธนเศรษฐ
กษิณ ขำเลขะสิงห์
โอภาส วรวาท
สุรินทร์ ไตรติลานันท์
พากเพียร อรัญนารถ

บทคัดย่อ

ข้าวนาชลประทาน มีพื้นที่ปลูกน้อย แต่เป็นพื้นที่หลักในการผลิตข้าวเพื่อการค้าและส่งออก การผลิตข้าวนาชลประทานมีการใช้ปัจจัยการผลิตสูง และปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดปัญหา โรคและแมลง แพร่ระบาดเป็นประจำ พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูกมีน้อย จำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรม จึงได้ทำการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดดี ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูที่สำคัญ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2536 ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี โดยผสมพันธุ์ข้าวระหว่างข้าวไทยสายพันธุ์ SPR85163551-1-2 กับข้าว ต่างประเทศสายพันธุ์ IR54017-131-1-3-2 ได้ข้าวสายพันธุ์ SPR930M PTT-304-1-2 ต่อมาได้ผ่านการพิจารณาเป็นพันธุ์รับรอง ชื่อพันธุ์ กข31 (ปทุมธานี 80) โดยมีการศึกษาทดลองเป็นขั้นตอน คือ ศึกษาพันธุ์ เปรียบเทียบผลผลิตในสถานี ระหว่างสถานี และในนาราษฎร์ รวมทั้งศักยภาพการให้ผลผลิต การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ความต้านทานต่อ โรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ และศึกษาคุณภาพเมล็ดทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี คุณภาพการหุงต้มและรับประทาน ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2536-2549 รวม 13 ปี พบว่า ข้าวพันธุ์ กข31 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นสูง 117 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 111-118 วัน เมล็ดข้าวกล้องสีขาวยาว 7.39 มม. กว้าง 2.13 มม. หนา 1.84 มม. ลักษณะเด่น คือ คุณภาพเมล็ดทางกายภาพสม่ำเสมอดีกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้ง โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคเมล็ดด่าง ลักษณะกอตั้ง ต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย ผลผลิตสูง ปลูกโดยวิธีปักดำ ให้ผลผลิต 745 กก./ไร่ ปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตมให้ผลผลิต 738 กก./ไร่ แนะนําให้ปลูกในเขตนาชลประทานภาคกลาง แต่มีข้อควรระวัง คือ ข้าวพันธุ์ กข31 อ่อนแอต่อโรคไหม้ โรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม

Article Details

บท
Articles

References

กรมการค้าต่างประเทศ. 2549. สถานการณ์ข้าวโลกปี 2549 และแนวโน้มปี 2550. กรมการค้าต่างประเทศ,กระทรวงพาณิชย์. Available source: http://www.dft.moc.go.th. 20 มกราคม 2549. 13 หน้า.

กิ่งแก้ว คุณเขต. 2549. การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นภาคกลาง. เอกสารประกอบการรายงานผลงานก้าวหน้า ประจำปี 2549, โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาชลประทาน, กรมวิชาการเกษตร. 3 หน้า. (เอกสารอัดสำเนา)

วาสนา พันธุ์เพ็ง. 2549. การศึกษากลไกความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาวของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นภาคกลาง. เอกสารประกอบการรายงานผลงานก้าวหน้าประจำปี 2549, โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาชลประทาน, กรมวิชาการเกษตร. 8 หน้า. (เอกสารอัดสำเนา)

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. 2546. เอกสารประกอบการพิจารณาสายพันธุ์ข้าวประจำปี 2546. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาชลประทาน, ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี, กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. 2547. เอกสารประกอบการพิจารณาสายพันธุ์ข้าวประจำปี 2547. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาชลประทาน, ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี, กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. 2548. เอกสารประกอบการพิจารณาสายพันธุ์ข้าวประจำปี 2548. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาชลประทาน, ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี, กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สถาบันวิจัยข้าว. 2547. คำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าวิเคราะห์ดิน. สถาบันวิจัยข้าว, กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 42 หน้า.

สถาบันวิจัยข้าว. 2548. คำแนะนำการจัดทำแปลงทดลองและการนำเสนอข้อมูลด้านการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวสายพันธุ์ดีเด่น. สถาบันวิจัยข้าว, กรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 8 หน้า.

สาธิต ทยาพัชร. 2549. การศึกษากลไกความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาวของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นภาคกลาง. เอกสารประกอบการรายงานผลงานก้าวหน้าประจำปี 2549, โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาชลประทาน, กรมวิชาการเกษตร. 5 หน้า. (เอกสารอัดสำเนา)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2550. สถิติการเกษตรประเทศไทย ปี 2550. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 170 หน้า.

อนันต์ ดาโลดม. 2549. ข้าวไทย : มุมมองที่แตกต่าง. เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "กรมการข้าว : โอกาสและแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของชาวนาไทย" จัดโดย คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภา, 13 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา กรุงเทพมหานคร. 33 หน้า. (เอกสารอัดสำเนา)

Heinrichs, E.A., F.G. Medrano and H.R. Rapusas. 1985. Genetic Evaluation for Insect Resistance in Rice. IRRI, Los Baños, Laguna, Philippines. 356 p.

International Rice Research Institute (IRRI). 1996. Standard Evaluation System for Rice. IRRI, Los Baños, Laguna, Philippines. 52 p.

International Rice Research Institute (IRRI). 1997. IRRI Rice Facts. IRRI, Los Baños, Laguna, Philippines.

Rosegrant, M.W., M. Agcaoili and N. Perez. 1995. Rice and the Global Food Economy : Projections and Policy Implications of Future. Food Balance Rice Supply and Demand Project. IRRI-IFPRI Project.