เผยแพร่แล้ว: 2009-06-30

พันธุ์ข้าว กข31 (ปทุมธานี 80)

สุนิยม ตาปราบ, เกริก เกษโกศล, กาญจนา กล้าแข็ง, สาธิต ทยาพัชร, วาสนา พันธุ์เพ็ง, ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์, เกษม สุนทราจารย์, กิ่งแก้ว คุณเขต, กัญญา เชื้อพันธุ์, สุนันทา วงศ์ปิยชน, อัญชลี ประเสริฐศักดิ์, รชฏ พันธุ์พิทย์แพทย์, สุภาพร จันทร์บัวทอง, อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ, ชวลิต หาญดี, อดุลย์ กฤษวะดี, รังสิต เส็งหะพันธุ์, สมคิด วรวาท, นิตยา รื่นสุข, วัชรี สุขวิวัฒน์, พลศรี สว่างจิต, อ่วม คงชู, สุนันทา หมื่นพล, รุจี กุลประสูติ, วารินทร์ ศรีถัด, ศิริวรรณ ตั้งวิสุทธิ์จิต, สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์, ผกาวรรณ ควรประเสริฐ, ประนอม มงคลบรรจง, สมศักดิ์ ทองดีแท้, สุชาติ นักปราชญ์, สุภาวิณี สวงโท, บังอร ธรรมสามิสรณ์, สุรพล จัตุพร, อมรรัตน์ อินทร์มั่น, เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม, ประดับ วิทยาธีรรัตน์, มาลี ธนเศรษฐ, กษิณ ขำเลขะสิงห์, โอภาส วรวาท, สุรินทร์ ไตรติลานันท์, พากเพียร อรัญนารถ

5-20

การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและมีคุณภาพเมล็ดเหมือนขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมาย

จิรพงศ์ ใจรินทร์, วราภรณ์ วงศ์บุญ, กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์, สงวน เทียงดีฤทธิ์, พิกุล ลีลากุด, กัลยา สานเสน

21-36

การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน โดยการใช้แผ่นเทียบสี (LCC) ในการปลูกข้าวนาชลประทานพันธุ์ต่างๆ ในภาคกลาง

กิ่งแก้ว คุณเขต, สมโรจน์ ประกอบบุญ, อดุลย์ กฤษวะดี, วาสนา อินแถลง, อัญชลี คร้ามศรี, ลัดดาวัลย์ กรรณนุช, สมศักดิ์ ทองดีแท้, สมัคร ยิ่งยง, วารี ไชยเทพ

52-72

การประเมินและติดตามคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวในจังหวัดพิจิตร

วิไล ปาละวิสุทธิ์, ดวงอร อริยพฤกษ์, พรสุรี กาญจนา

73-78