การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสำหรับข้าวตลาดเฉพาะ

Main Article Content

ปิยรัตน์ พลยะเรศ
กัญจนัสม์ Parpol
สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ
คณิน ดิษคำเหมาะ
เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์
พรทิพย์ ถาวงค์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสําคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารมากยิ่งขึ้น การตรวจสอบย้อนกลับเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามและตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารตั้งแต่การผลิตจนถึงผู้บริโภคในหลายประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ได้กำหนดมาตรการให้ผู้ส่งออกสินค้าเกษตร ต้องตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของอาหารได้ ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่จึงต้องมีกลไกเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสำหรับข้าว ตั้งแต่กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจนถึงผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์ร่วมกับเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ต้นแบบกระบวนการผลิตและการตลาดของข้าวพันธุ์ กข43 ประกอบด้วย 6 ระบบหลัก ได้แก่ 1) ระบบสั่งจองข้าวสาร (เชื่อมโยงตลาด) 2) ระบบศูนย์กลางการบริหารจัดการ 3) ระบบการควบคุมเมล็ดพันธุ์ 4) ระบบการควบคุมการผลิตข้าวเปลือก 5) ระบบการควบคุมการสีแปรรูป และ 6) ระบบการควบคุมการคัดบรรจุ ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพของระบบและนำไปใช้งานจริงกับผู้ประกอบการค้าข้าว พันธุ์ กข43 และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่กรมการข้าวและผู้ประกอบการ จำนวน 3 รุ่น ระบบนี้จะช่วยผู้บริโภคสามารถติดตามผลิตภัณฑ์ข้าวและกระบวนการได้ในทุกจุดของห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและส่งเสริมอุตสาหกรรมข้าวไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือและเว็บแอปพลิเคชัน และสามารถเข้าใช้งานระบบได้บนเว็บไซต์ http://thairicetrace. ricethailand.go.th

Article Details

บท
Articles