เผยแพร่แล้ว: 2022-12-28

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข93 (พุ่มพวงเมืองสองแคว)

เปรมกมล มูลนิลตา, อาทิตย์ กุคำอู, พงศา สุขเสริม, อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ, เกษศิณี พรโสภณ, ภมร ปัตตาวะตัง, ชโลทร หลิมเจริญ, เจตน์ คชฤกษ์, สุพัตรา สุวรรณธาดา, สอาง ไชยรินทร์, พูลเศรษฐ์ พรโสภณ, มณฑิชา ถุงเงิน, สุมาลี สังข์เปรม, ควพร พุ่มเชย, ดวงอร อริยพฤกษ์, พรสุรี กาญจนา, นุชนาถ ขุนทอง, กฤษฎา ชูช่วย, อนรรฆพล บุญช่วย, ดวงกมล บุญช่วย, ชัยรัตน์ จันทร์หนู, ดวงพร วิธูรจิตต์, สมพงษ์ เฉยพันธ์, วิภาวดี ทองเอก, เกสินี ทบด้าน, นัยกร สงวนแก้ว, จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์, วัชรี สุขวิวัฒน์, ปราณี มณีนิล, อภิชาติ เนินพลับ

6-28

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข95 (ดกเจ้าพระยา)

ชวนชม ดีรัศมี, ดวงกมล บุญช่วย, ชัยรัตน์ จันทร์หนู, ดวงพร วิธูรจิตต์, ปรารถนา สุขศิริ, โสพิต บุญธรรม, อำนวย รอดเกษม, วัชรีย์ อยู่สิงห์, นรินทร์ คันทจักร์, นิตยา ขุนบรรเทา, เบญจวรรณ พลโคตร, สอาง ไชยรินทร์, บุษกร มงคลพิทยาธร, ภมร ปัตตาวะตัง, เจตน์ คชฤกษ์, ชโลทร หลิมเจริญ, มณฑิชา ถุงเงิน, เกษศิณี พรโสภณ, อาทิตย์ กุคำอู, สุรเดช ปาละวิสุทธิ์, อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ, วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์, ดวงอร อริยพฤกษ์, บังอร เฉยบาง, ประดิษฐ์ อุ่นถิ่น, ชัชชัย ทิพย์เคลือ, วิภาวดี ทองเอก, นัยกร สงวนแก้ว, ปวิตร จันทร์หอม, จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์, ณัฏฐนิช ถาวรแก้ว, มุ่งมาตร วังกะ, คคนางค์ ปัญญาลือ, สุภาพร จันทร์บัวทอง, วัชรี สุขวิวัฒน์, ปราณี มณีนิล, กันต์ธณวิชญ์ ใจสงฆ์, บังอร ธรรมสามิสรณ์

29-49

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข97 (หอมรังสิต)

สุภาพร จันทร์บัวทอง, วัลภา ทองรักษ์, กนกอร เยาว์ดำ, วัชรี สุขวิวัฒน์, ปราณี มณีนิล, ธารารัตน์ มณีน่วม, อดุลย์ กฤษวะดี, กุลชนา ดาร์เวล, กนกอร วุฒิวงศ์, บังอร ธรรมสามิสรณ์, อมรรัตน์ อินทร์มั่น, ประจักษ์ เหล็งบำรุง, ชวนชม ดีรัศมี, ดวงกมล บุญช่วย, ดวงพร วิธูรจิตต์, ชัยรัตน์ จันทร์หนู, เบญจวรรณ พลโคตร, บุษกร มงคลพิทยาธร, นิตยา รื่นสุข

50-66

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข101 (ทุ่งหลวงรังสิต)

สุภาพร จันทร์บัวทอง, วัลภา ทองรักษ์, กนกอร เยาว์ดำ, วัชรี สุขวิวัฒน์, ปราณี มณีนิล, ธารารัตน์ มณีน่วม, อดุลย์ กฤษวะดี, กุลชนา ดาร์เวล, กนกอร วุฒิวงศ์, ประกอบกิจ ดังไธสง, สุกัญญา ดาผา, อุดมพรรณ กลาสี, มาลินี จันวรรณ์, นิลา ราชิดี, กิตติพงษ์ ศรีม่วง, บังอร ธรรมสามิสรณ์, ขวัญชนก ปฏิสนธิ์, มานิกา น้อยเอี่ยม, วิภาวดี ทองเอก, กิตติมา รักโสภา, ประจักษ์ เหล็งบำรุง, ชวนชม ดีรัศมี, ดวงกมล บุญช่วย, ชัยรัตน์ จันทร์หนู, เบญจวรรณ พลโคตร, เกษศิณี พรโสภณ, คคนางค์ ปัญญาลือ, นันทิดา สินสายไทย

67-84

การตรวจหาสารวานิลลินในห่วงโซ่การผลิตข้าวหอมมะลิไทยด้วยเทคนิค LC-MS/MS

กฤษณา สุดทะสาร, สุพรรณิการ์ ปักเคธาติ, รัตนวรรณ จันทร์ศศิธร, ผกามาศ วงค์เตย์, นฤมล เสือแดง

85-93

การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสำหรับข้าวตลาดเฉพาะ

ปิยรัตน์ พลยะเรศ, กัญจนัสม์ Parpol, สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ, คณิน ดิษคำเหมาะ, เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์, พรทิพย์ ถาวงค์

94-105

การวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวสาลีใน 2 พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

สิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย, นิพนธ์ บุญมี, อัญชลี ตาคำ, สุรพล ใจวงศ์ษา, เนตรนภา อินสลุด

106-115