Carbon Footprint: สําคัญอย่างไรสําหรับการค้าข้าวในอนาคต?

Main Article Content

โยธิน คนบุญ

บทคัดย่อ

"carbon footprint" เป็นคําที่กล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และจากการที่สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นประเด็นที่ต้องนํามาหารือหรือต่อรองทั้งบนเวทีการเมืองและการประชุมต่างๆ วิธีการคํานวณขนาด carbon footprint เป็นข้อมูลที่หลายประเทศมีความต้องการอย่างมาก ซึ่งมีการเสนอวิธีการคํานวณหลายวิธี ตั้งแต่เครื่องมือการคํานวณอย่างง่ายๆ ในเว็บไซต์ต่างๆ จนถึงการคํานวณที่ซับซ้อนโดยใช้วิธีการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment, LCA) แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงกันแพร่หลาย แต่ก็ยังมีผู้ที่เข้าใจอย่างแท้จริงไม่มากนักว่า carbon footprint หมายความถึงอะไร และแนวคิดเรื่อง carbon footprint คืออย่างไร บทความนี้กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของ carbon footprint รวมถึงผลกระทบทั้งด้านลบและด้านบวก ในการค้าขายสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งสินค้าข้าว นอกจากนี้ยังได้เสนอแนวทางการวิจัยเพื่อวิเคราะห์และจัดการขนาด carbon footprint ในสินค้าข้าว

Article Details

บท
Articles

References

กองสนเทศเศรษฐกิจ. 2552. EU เรียกร้องให้มีการจัดทำ Carbon Footprint. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ. Available source : http://www.mfa.go.th/, 20 มิถุนายน 2552.

เจรมัย พิทักษ์วงศ์. 2552. Carbon Footprint คืออะไร?. บ้านและสวน. Available source : http://www.baanlaesuan.com/, 20 มิถุนายน 2552.

บริษัทเพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน). 2552. กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน นำร่องฉลากคาร์บอน. ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์. Available source : http://www.thaipr.net. 20 มิถุนายน 2552

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ. 2552. Carbon Label คืออะไร?. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. Available source:http : //www.mtec.or.th/. 20 มิถุนายน 2552.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2552. มาม่า-ข้าวหงษ์ทอง จับมือ สกว. ศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เตรียมพร้อมรับตลาดสินค้าติดฉลากคาร์บอน. ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์. Available source:http : //www.thaipr.net. 20 มิถุนายน 2552

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2551. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปีเพาะปลูก 2549/50. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร.

สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ CPF. 2552. CPF บริษัทนำร่องโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนตอกย้ำการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศบรรเทาภาวะโลกร้อน.รวมข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวทั่วไป. Available source : http://www.newswit.com. 20 มิถุนายน 2552

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก. 2552. ฉลากคาร์บอนในต่างประเทศ. Available source : http://www.tgo.or.th. 20 มิถุนายน 2552.