เผยแพร่แล้ว: 2009-12-31

พันธุ์ข้าว กข12 (หนองคาย 80)

สมใจ สาลีโท, เรณู จําปาเกตุ, ชะเอม เกษมรัตน์, ศิรวิชญ์ เรื่องสุข, อรสา วงษ์เกษม, ละม้ายมาศ ยังสุข, พิบูลวัฒน์ ยังสุข, วีระศักดิ์ หอมสมบัติ, อัญชลี ชาวนา, สรรเสริญ เสียงใส, พิศาล กองหาโคตร, อัฒพล สุวรรณวงศ์, ถนอมจิตร์ ฤทธิ์มนตรี, สมจิต คันธสุวรรณ, สาธิต รัชตเสรีกุล, บุญรัตน์ จงดี, พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์, โยธิน คนบุญ, จรัญจิต เพ็งรัตน์, สุภาณี จงดี, จิรพงศ์ ใจรินทร์, อุไรวรรณ คชสถิตย์, อนุชาติ คชสถิตย์, กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์, กฤษณา สัตยากุล, กฤษณา สุดทะสาร, สุวัฒน์ เจียระคงมั่น, เอกสิทธิ์ สกุลคู, ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์, สุขวิทยา ภาโสภะ, ทวี ธนาวีร์, สมหมาย ศรีวิสุทธิ์, กรรณิกา นากลาง, รณชัย ช่างศรี, สุเทพ วังใน, ปรีดา เสียงใหญ่, มานิตย์ เลาหตีรานนท์, อดุลย์ สิทธิวงศ์, ประทีป พิณตานนท์, ธีรเดช ปัญญาแก้ว, จารุนันต์ ตันติวรวิทย์, ศิวะพงศ์ นฤบาล, นงนุช ประดิษฐ์, เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์, พากเพียร อรัญนารถ, วิชิต ศิริสันธนะ, วิชชุดา รัตนากาญจน์, นิทัศน์ สิทธิวงศ์

5-20

พันธุ์ข้าว กข33 (หอมอุบล 80)

นพพร สุภาพจน์, ฉลวย บุญวิทย์, บุญรัตน์ จงดี, โอภาท วรวาท, วราพงษ์ ชมาฤกษ์, จรัญจิต เพ็งรัตน์, ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์, อนุชาติ คชสถิตย์, อุไรวรรณ คชสถิตย์, กฤษณา สัตยากุล, พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์, พยอม โคเบลลี่, จิรพงศ์ ใจรินทร์, กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์, ธวัทชัย พรหมรักษา, สงวน เทียงดีฤทธิ์, โยธิน คนบุญ, วราภรณ์ วงศ์บุญ, ประเสริฐ ไชยวัฒน์, สุดา ศรีโปฎก, ประทาย เคนเหลื่อม, หนูเรียง จันทร์เสนา, สุภาณี จงดี, กฤษณา สุดทะสาร, รานี เคนเหลื่อม, สมาน คํามา, ละม้ายมาศ ยังสุข, พิบูลวัฒน์ ยังสุข, อรสา วงษ์เกษม, สรรเสริญ เสียงใส, อัญชลี ชาวนา, วีระศักดิ์ หอมสมบัติ, เสรี ดาหาญ, สมพร ไชยศรี, สมหมาย ศรีวิสุทธิ์, กรรณิกา นากลาง, สุเทพ วังใน, ปรีดา เสียงใหญ่, พันนิภา ยาใจ, วลัยพร แสนวงษ์, สถิตย์ อินทราวุธ, นิพนธ์ บุญมี, จารุนันท์ ตันติวรวิทย์, วิเชียร เพ็งคํา, ศิวะพงศ์ นฤบาล, นงนุช ประดิษฐ์, นิทัศน์ สิทธิวงค์, ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม, พิศาล กองหาโคตร, อัฒพล สุวรรณวงศ์, ถนอมจิตร์ ฤทธิ์มนตรี, เอกสิทธิ์ สกุลคู, ปัญญา ร่มเย็น, จิระ อะสุรินทร์, สมหมาย เลิศนา, ชูศักดิ์ แขพิมาย, สมใจ สาลีโท, ชะเอม เกษมรัตน์, เรณู จําปาเกตุ, สุขวิทยา ภาโสภะ, สุดารัตน์ ทองมาก, เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์, สุรพงษ์ สาคะรัง, สุวิตร บุษปะเวศ

21-38

ความหลากหลายทางพันธุกรรมและชีวชนิดของแมลงบั่วในประเทศไทย

จิรพงศ์ ใจรินทร์, กัลยา สานเสน, สงวน เทียงดีฤทธิ์, พิกุล ลีลากุด, รุ่งนภา กาวิชัย, วันทนา ศรีรัตนศักดิ์, นลินี เจียงวรรธนะ

39-47

ผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งผสมรำข้าวสกัดน้ำมัน

สุนันทา วงศ์ปิยชน, วัชรี สุขวิวัฒน์

48-56