ข้าวแดงปลาลูกครอก : ข้าวพื้นเมืองลุ่มน้ำเชิญ

Main Article Content

ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์

บทคัดย่อ

ข้าวเจ้าพันธุ์ข้าวแดงปลาลูกครอก เป็นข้าวขึ้นน้ำ พันธุ์พื้นเมืองไวต่อช่วงแสง ออกดอกกลางเดือนพฤศจิกายน และเก็บเกี่ยวกลางเดือนธันวาคม นิยมปลูกในพื้นที่ราบลาดเอียง บริเวณสองฝั่งแม่น้ำเชิญซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่าง จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ โดยปลูกในฤดูฝนระดับน้ำสูงสุดเกิน 2 เมตร พื้นที่ปลูกประมาณ 500 ไร่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ปลูกโดยวิธีหว่านข้าวแห้ง ได้ผลผลิตสูงสุดประมาณ 500 กก./ไร่ เกษตรกรปลูกเพื่อจําหน่าย เมล็ดข้าวมีคุณภาพ การสีต่ำ มีท้องไข่มาก และไม่เหมาะแก่การบริโภค เนื่องจากเป็นข้าวแอมิโลสสูง เมื่อหุงสุกข้าวสุกจะแข็ง ข้าวพันธุ์นี้ยังเป็นที่นิยมปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว เพราะข้าวพันธุ์อื่นๆ ปลูกไม่ได้จึงควรมีการรักษาพันธุ์ข้าวนี้ให้บริสุทธิ์ เพื่อเป็นแหล่งพันธุ์ และควรมีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

Article Details

บท
Articles

References

ประโยชน์ เจริญธรรม, วิไลลักษณ์ พละกลาง, ลาวัลย์ นิยมวิทย์, พิสิฐ พรหมนารท, นิวัติ เจริญศิลป์ และ D.W. Puckridge. 2537. สถานการณ์การปลูกข้าวขึ้นน้ำปีการผลิต 2535/36. เอกสารประกอบการบรรยายการสัมนาวิชาการ เรื่อง "การพัฒนางานวิจัยข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2537" สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร. 29-31 มีนาคม 2537 ณ โรงแรมไพลิน สุโขทัย. 52 หน้า.

Huke, R.E. and E.H. Huke. 1997. Rice Area by Type of Culture : South and Southeast Asia. International Rice Research Institute. Los Baños, Philippines.

Sommut, W., M.L. Bose, M. Hossain, V.P. Singh and P. Doungsoongnern. 2002. Changes in floodprone rice ecosystem of Thailand cropping season 2000-2001. Paper presented in the Annual Progress Review and Planning Meeting on Validation and Delivery of New Technologies for Increasing the Productivity of Flood-prone Ricelands of South and Southeast Asia. February 2-3 2002, Tavaravadee Resort Hotel, Prachinburi province. 21 p.