ปัจจัยการทำงานที่มีผลต่อความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวข้าว โดยใช้เครื่องเกี่ยวนวด

Main Article Content

สมชาย ชวนอุดม

บทคัดย่อ

บทความนี้นําเสนอถึงความสําคัญของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวและลักษณะการทํางานของเครื่องเกี่ยวนวด ที่มีผลต่อความสูญเสีย จากการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งมี 3 อุปกรณ์หลัก คือ ชุดหัวเกี่ยว ชุดนวด และชุดทําความสะอาด โดยปัจจัยการทํางานที่สําคัญของชุดหัวเกี่ยวประกอบไปด้วย ดัชนีล้อโน้ม ความเร็วใบมีดตัด อายุการทํางานของใบมีดตัด และความชื้นของเมล็ด สําหรับชุดนวดปัจจัยการทํางานที่สําคัญประกอบด้วย ความเร็วลูกนวด มุมครีบวงเดือนจากแนวเพลาลูกนวด อัตราการป้อน ความชื้นของเมล็ด และอัตราส่วนเมล็ดต่อฟาง ส่วนอุปกรณ์การทําความสะอาด ปัจจัยการทํางานที่สําคัญประกอบด้วย ความลาดเอียงของตะแกรง ความเร็วตะแกรงขนาดรูตะแกรง ความเร็วลม ทําความสะอาด ความชื้นของเมล็ด อัตราการป้อน และความสูงของแผ่นกั้นท้ายตะแกรง

Article Details

บท
Articles

References

พินัย ทองสวัสดิ์วงศ์, สันธาร นาควัฒนานุกูล, เสริมศักดิ์ หยกอุบล, สมชัย หยกอุบล, เสมอ สุกงาม และ ทองปลิว ตันสงวนวงศ์. 2546. คู่มือการใช้เครื่องนวดข้าวเกษตรพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กลุ่มโรงงานเกษตรพัฒนา. 44 หน้า.

วินิต ชินสุวรรณ, ณรงค์ ปัญญา และศรีสมร ทวีโชคชาญชัย. 2541. การศึกษาปัจจัยสำหรับออกแบบเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือกหอมมะลิในระดับกลุ่มเกษตรกร. วารสารวิจัย มข. 3(2) : 19-30.

วินิต ชินสุวรรณ, นิพนธ์ ป้องจันทร์, สมชาย ชวนอุดม และ วราจิต พยอม. 2546. ผลของความลาดเอียงและความเร็วของตะแกรงทำความสะอาดที่มีต่อสมรรถนการทำความสะอาดของเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 10(1) : 25-30.

วินิต ชินสุวรรณ, นิพนธ์ ป้องจันทร์, สมชาย ชวนอุดม และ วราจิต พยอม. 2547. ผลของดัชนีล้อโน้มที่มีต่อความสูญเสียในการเกี่ยวของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 10(1) : 7-9.

วินิต ชินสุวรรณ, ศิโรรัตน์ พิลาวุธ และนิพนธ์ ป้องจันทร์. 2550. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวเปลือกเมื่อเก็บ รักษาในไซโลเหล็ก. วารสารวิจัย มข. 12(2) : 157-166.

วินิต ชินสุวรรณ, สมชาย ชวนอุดม, วสุ อุดมเพทายกุล, วราจิต พยอม และณรงค์ ปัญญา. 2542. ความสูญเสียในการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโดยใช้แรงงานคนและใช้เครื่องเกี่ยวนวด. วารสารวิจัย มข. 4(2) : 4-7.

สมชาย ชวนอุดม. 2543. การศึกษาความสูญเสียจากระบบการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโดยแรงงานคนและการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวด. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น.

สมชาย ชวนอุดม. 2550. การทำนายความสูญเสียจากระบบการนวดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวแบบไหลตามแกน. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น.

Khan, A.U. 1986. The Asian Axial-Flow Threshers. Proceeding of the International Conference on Small Farm Equipment for Developing Countries. USA: McGraw-Hill.