ข้าวเจ้าลูกผสมพันธุ์ กขผ1

Main Article Content

สุภาพร จันทร์บัวทอง
กัญญา เชื้อพันธุ์
สุนันทา วงศ์ปิยชน
วัชรี สุขวิวัฒน์
อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ
วาสนา พันธุ์เพ็ง
อดุลย์ กฤษวะดี
นิตยา รื่นสุข
ประนอม มงคลบรรจง
ชวลิต หาญดี
วารินทร์ ศรีถัด
วาสนา อินแถลง
สุนันทา หมื่นพล
สำเริง สกุลสม
สุชาติ นักปราชญ์
บังอร ธรรมสามิสรณ์
กัลย์ฐิตา สวงโท
เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม
กฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์
ไพลิน รัตนจันทร์
สมหมาย ศรีวิสุทธิ์
พีระ ดุงสูงเนิน
อุดมพรรณ กลาสี
สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ
วิไล ปาละวิสุทธิ์
ชวนชม ดีรัศมี
นริศรา จำรูญวงศ์
ดวงพร วิธูรจิตต์
อดุลย์ สิทธิวงศ์
พรรณี จิตตา
สกุล มูลคำ
นงนุช ประดิษฐ์
สาธิต ทยาพัทร
สุนิยม ตาปราบ
ลือชัย อารยะรังสฤษฏ์
อัญชลี ประเสริฐศักดิ์
กิ่งแก้ว คุณเขต
อรพิน วัฒเนสก์

บทคัดย่อ

การปลูกข้าวในประเทศไทยยังประสบปัญหาผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ค่อนข้างต่ำ  เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศส่งออกข้าวอื่นๆ การเพิ่มผลผลิตข้าวทำได้หลายวิธี การใช้ข้าวพันธุ์ดี ให้ผลผลิตสูง เช่น ข้าวลูกผสม เป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตข้าวในหลายประเทศ จึงได้วิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูง เพื่อให้เป็นทางเลือกของเกษตรกรในเขตนาชลประทานในการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ได้สายพันธุ์ PTT06001H เป็นข้าวลูกผสม (F1) ได้จากการผสมพันธุ์ระบบ 3 สายพันธุ์ โดยมีพันธุ์แม่ คือ สายพันธุ์เรณูเป็นหมัน IR79156A สายพันธุ์ IR79156B เป็นสายพันธุ์รักษาเรณูเป็นหมัน ส่วนพันธุ์พ่อหรือสายพันธุ์แก้ความเป็นหมัน เป็นสายพันธุ์ที่ได้จากการคัดเลือกข้าวลูกผสมพันธุ์ JN29 ตั้งแต่ชั่วที่ 2-7 โดยวิธีสืบตระกูลได้สายพันธุ์ JN29-PTT-43-1-5-5-1 ทดสอบลักษณะแก้ความเป็นหมัน และคัดเลือก 2 ชั่วอายุได้สายพันธุ์ JN29-PTT-43-1-5-5-1-3-1R แก้ความเป็นหมันได้ดี ปลูกศึกษาสมรรถนะการผสมและความดีเด่นของข้าวลูกผสม เปรียบเทียบผลผลิตและเสถียรภาพการให้ผลผลิต การทดสอบความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ คุณภาพการสี คุณภาพเมล็ดทางเคมี คุณภาพการหุงต้มและรับประทาน ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2552 คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว ได้มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง ใช้ชื่อว่า “ข้าวเจ้าลูกผสมพันธุ์ กขผ1” เป็นข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยว 115 วัน  ทรงกอตั้ง ความสูง 116 เซนติเมตร ลำต้นแข็งมาก  ปล้องสีเหลืองอ่อน ใบสีเขียวเข้ม ปลายใบตั้งตรง กาบใบสีเขียวเส้นม่วง ใบธงตั้งตรง คอรวงโผล่เล็กน้อย รวงแน่นปานกลาง รวงยาว 29 เซนติเมตร จำนวนรวงต่อกอ 8 รวง จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 200-250 เมล็ด ให้ผลผลิตในแปลงนาเกษตรกรเฉลี่ย 929 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องสีขาว รูปร่างเมล็ดเรียว ท้องไข่น้อย ปริมาณอมิโลสสูง (27.53 เปอร์เซ็นต์) อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ลักษณะข้าวสวย ร่วน ไม่เกาะติด  ลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูง (929 กิโลกรัมต่อไร่) สูงกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 (813 กิโลกรัมต่อไร่) ร้อยละ 14 ต้านทานต่อโรคไหม้ในเขตภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก และค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดหลังขาว แนะนำปลูกในพื้นที่นาชลประทานในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ข้อควรระวัง คือ อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคไหม้ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

Article Details

บท
Articles