พันธุ์ข้าว กข35 (รังสิต 80)

Main Article Content

ฝนทอง เสนะวงศ์
รังสิต เส็งหะพันธุ์
เกริก เกษโกศล
สมคิด วรวาท
สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์
ผกาวรรณ ควรประเสริฐ
ชวลิต หาญดี
สาธิต ทยาพัชร
เกษม สุนทราจารย์
สุนิยม ตาปราบ
กาญจนา กล้าแข็ง
พรรณผกา สระดอกบัว
ปริญญา ชินโนรส
สุรชาติ ประเสริฐพงษ์
ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์
วาสนา พันธุ์เพ็ง
กิ่งแก้ว คุณเขต
อดุลย์ กฤษวะดี
กัญญา เชื้อพันธุ์
สุนันทา หมื่นพล
อัญชลี ประเสริฐศักดิ์
สุนันทา วงศ์ปิยชน
ศิริวรรณ ตั้งวิสุทธิ์จิต
รุจี กุลประสูติ
อรุณี สัตตวัฒนานนท์
กษิณ ขำเลขะสิงห์
เบญจพล ลวดเงิน
มาลี ธนเศรษฐ์
ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม
โอภาส วรวาท
ปิยะ กุลประสูติ
สุชาติ นักปราชญ์
สุภาวิณี สวงโท
เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม
รัตน์ชนก จันทร์ขาว
สุรพล จัตุพร
บังอร ธรรมสานิสรณ์
เพียงใจ นิสัยหาญ
สุรินทร์ ไตรติลานันท์
เชาว์ อบแย้ม
วิญญู วงศ์อุบล

บทคัดย่อ

การปลูกข้าวนาปีในภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่นาน้ำฝน ผลผลิตข้าวจะต่ำ เนื่องจากใช้พันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่ำ ความแปรปรวนของน้ำฝน ปัญหาโรคแมลง สภาพพื้นที่และความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมทั้งปัญหาจากสภาพ ดินเปรี้ยวจัดในบางแห่ง จึงได้ทําการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสงให้ได้ผลผลิตสูง ทรงต้นตั้ง ฟางแข็ง ค่อนข้างเตี้ย คุณภาพเมล็ดดี เพื่อใช้ปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนภาคกลาง เริ่มดําเนินการตั้งแต่ ปี 2522 ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยทําการผสมพันธุ์ 3 ทาง ระหว่างลูกผสมชั่วอายุที่ 1 ของสายพันธุ์ IR5201-65-1-2 และพันธุ์ปิ่นแก้วเบา 27 กับพันธุ์เจ้าเหลือง 11 ปลูกพันธุ์ผสมชั่วอายุที่ 1 และปลูกคัดเลือกข้าวพันธุ์ผสมชั่วอายุที่ 2 แบบรวม และชั่วอายุที่ 3-6 แบบสืบตระกูล คัดเลือกได้สายพันธุ์ RSTLR79009-43-1-1-5 และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว เป็นพันธุ์รับรอง ตั้งชื่อว่า "กข35" (รังสิต 80) โดยมีการศึกษาทดลองเป็นขั้นตอน คือ ศึกษาพันธุ์ เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ระหว่างสถานี และในนาราษฎร์ เปรียบเทียบผลผลิตในสภาพดินเปรี้ยว ทดสอบความต้าน ทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สําคัญ การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ศึกษาคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและทางเคมี คุณภาพการสี คุณภาพการหุงต้มและรับประทาน ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต่ปี 2522-2545 รวม 23 ปี พบว่า ข้าวพันธุ์ กข35 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ลําต้นค่อนข้างเตี้ย สูงเฉลี่ย 132 ซม. ลําต้นแข็งมาก ทรงกอตั้ง ใบตั้งตรง อายุเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นธันวาคม ผลผลิตเฉลี่ย 650 กก./ไร่ ลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตดีในดินเปรี้ยว (600 กก./ไร่) คุณภาพเมล็ดดี ทําข้าวขาว 100% ได้ คุณภาพการสีดี จัดเป็นประเภทข้าวเสาไห้ ค่อนข้างต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดหลังขาว เหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่ดินเปรี้ยว ข้อควรระวังคือ ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

Article Details

บท
Articles

References

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. 2531. เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาข้าวในการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนนาน้ำฝน ปี 2531. สถาบันวิจัยข้าว, กรมวิชาการเกษตร. 72 หน้า.

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. 2532. เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาข้าวในการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนนาน้ำฝน ปี 2532. สถาบันวิจัยข้าว, กรมวิชาการเกษตร. 82 หน้า.

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. 2533. เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาข้าวในการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนนาน้ำฝน ปี 2533. สถาบันวิจัยข้าว, กรมวิชาการเกษตร. 76 หน้า.

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. 2534. เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาข้าวในการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนนาน้ำฝน ปี 2534. สถาบันวิจัยข้าว, กรมวิชาการเกษตร. 96 หน้า.

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. 2535. เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาข้าวในการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนนาน้ำฝน ปี 2535. สถาบันวิจัยข้าว, กรมวิชาการเกษตร. 120 หน้า.

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. 2536. เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาข้าวในการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนนาน้ำฝน ปี 2536. สถาบันวิจัยข้าว, กรมวิชาการเกษตร. 102 หน้า.

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. 2537. เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาข้าวในการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนนาน้ำฝน ปี 2537. สถาบันวิจัยข้าว, กรมวิชาการเกษตร. 79 หน้า.

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. 2538. เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาข้าวในการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนนาน้ำฝน ปี 2538. สถาบันวิจัยข้าว, กรมวิชาการเกษตร. 98 หน้า.

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. 2539. เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาข้าวในการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนนาน้ำฝน ปี 2539. สถาบันวิจัยข้าว, กรมวิชาการเกษตร. 105 หน้า.

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. 2540. เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาข้าวในการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนนาน้ำฝน ปี 2540. สถาบันวิจัยข้าว, กรมวิชาการเกษตร. 130 หน้า.

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. 2541. เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาข้าวในการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนนาน้ำฝน ปี 2541. สถาบันวิจัยข้าว, กรมวิชาการเกษตร. 109 หน้า.

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. 2542. เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาข้าวในการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนนาน้ำฝน ปี 2542. สถาบันวิจัยข้าว, กรมวิชาการเกษตร. 134 หน้า.

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. 2543. เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาข้าวในการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนนาน้ำฝน ปี 2543. สถาบันวิจัยข้าว, กรมวิชาการเกษตร. 136 หน้า.

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. 2544. เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาข้าวในการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนนาน้ำฝน ปี 2544. สถาบันวิจัยข้าว, กรมวิชาการเกษตร. 81 หน้า.

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. 2545. เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาข้าวในการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนนาน้ำฝน ปี 2545. สถาบันวิจัยข้าว, กรมวิชาการเกษตร.

สุนิยม ตาปราบ. 2546. ข้าวนาสวนไวต่อช่วงแสงทนดินเปรี้ยวสายพันธุ์ดี จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. หน้า 27. ใน: รายงานการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2546. กรมวิชาการเกษตร. 7-8 มีนาคม 2547 โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2546. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2545. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพมหานคร.

IRRI. 1996. Standard Evaluation System for Rice. 4th ed., International Rice Research Institute, P.O.Box 933, Manilla, Philippines. 52 p.