เผยแพร่แล้ว: 2010-06-30

พันธุ์ข้าว กข14

ณัชนพงศ์ วงศ์บุรี, มณฑล ปุญญฤทธิ์, พจน์ วัจนะภูมิ, ปรีดา เสียงใหญ่, สุภาณี จงดี, วลัยพร แสนวงษ์, จิตกร นวลแก้ว, สถิตย์ อินทราวุธ, พรรณี จิตตา, บุญยงค์ วรยศ, พันนิภา ยาใจ, กุลชนา เกศสุวรรณ์, กาญจนา พิบูลย์, ประทีป พิณตานนท์, สกุล มูลคํา, จารุนันต์ ตันติวรวิทย์, วิชัย คําชมภู, พรชัย เตจ๊ะ, นิพนธ์ บุญมี, ไฉน สรชัย, ไพโรจน์ โชตินิสากรณ์, นันทา อนันต์ชัยพัทธนา, นิทัศน์ สิทธิ์วงศ์, มาโนช พุกเกลี้ยง, ธวัชชัย วะหิม, สุดใจ มะติยาภักดิ์, ศิวะพงศ์ นฤบาล, นงนุช ประดิษฐ์, ประไพพรรณ โค้วอินทร์, สุธีรา มูลศรี

5-23

พันธุ์ข้าว กข35 (รังสิต 80)

ฝนทอง เสนะวงศ์, รังสิต เส็งหะพันธุ์, เกริก เกษโกศล, สมคิด วรวาท, สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์, ผกาวรรณ ควรประเสริฐ, ชวลิต หาญดี, สาธิต ทยาพัชร, เกษม สุนทราจารย์, สุนิยม ตาปราบ, กาญจนา กล้าแข็ง, พรรณผกา สระดอกบัว, ปริญญา ชินโนรส, สุรชาติ ประเสริฐพงษ์, ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์, วาสนา พันธุ์เพ็ง, กิ่งแก้ว คุณเขต, อดุลย์ กฤษวะดี, กัญญา เชื้อพันธุ์, สุนันทา หมื่นพล, อัญชลี ประเสริฐศักดิ์, สุนันทา วงศ์ปิยชน, ศิริวรรณ ตั้งวิสุทธิ์จิต, รุจี กุลประสูติ, อรุณี สัตตวัฒนานนท์, กษิณ ขำเลขะสิงห์, เบญจพล ลวดเงิน, มาลี ธนเศรษฐ์, ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม, โอภาส วรวาท, ปิยะ กุลประสูติ, สุชาติ นักปราชญ์, สุภาวิณี สวงโท, เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม, รัตน์ชนก จันทร์ขาว, สุรพล จัตุพร, บังอร ธรรมสานิสรณ์, เพียงใจ นิสัยหาญ, สุรินทร์ ไตรติลานันท์, เชาว์ อบแย้ม, วิญญู วงศ์อุบล

24-43

การจัดการพันธุ์ข้าวเพื่อลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

พัชนี ชัยวัฒน์, วันทนา ศรีรัตนศักดิ์, นลินี เจียงวรรธนะ, อภิชาติ ลาวัลย์ประเสริฐ, สาธิต ทยาพัชร, วรรณพรรณ จันลาภา, ชัยรัตน์ จันทร์หนู, ภมร ปัตตาวะตั้ง

44-53