สภาพฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง : ผลกระทบของอากาศหนาวเย็นต่อผลผลิตของข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่าง

Main Article Content

อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ

บทคัดย่อ

พื้นที่ปลูกข้าวในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เริ่มได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสภาพฟ้าอากาศแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศหนาวเย็นผิดปกติอย่างต่อเนื่องในฤดูนาปรัง 2550 ทำให้ผลผลิตข้าวในจังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร เสียหายรวม 621,176 ไร่ คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 2,749 ล้านบาท และมีข้อมูลผลงานวิจัยในประเทศเขตหนาวว่าระยะที่ข้าวอ่อนแอที่สุดต่ออากาศหนาว คือ ระยะ young microspore หรือประมาณ 8.5-10 วันก่อนออกรวง และอุณหภูมิที่ทำให้การเป็นหมันสูง คือ 15-20 °ซ. จึงได้เริ่มดำเนินการวิจัยเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น ด้านความสัมพันธ์ของอุณหภูมิต่ำขณะที่ข้าวกำลังเจริญเติบโต กับการเป็นหมันและความเสียหายต่อผลผลิตข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 3 ที่ปลูกในฤดูนาปรัง ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ปลูกวันที่ 26 ตุลาคม 2549 และเก็บเกี่ยว 26 กุมภาพันธ์ 2550 จากข้อมูลอุณหภูมิราย 3 ชั่วโมง พบว่า อุณหภูมิต่ำสุดของแต่ละวันตั้งแต่เริ่มปลูก เริ่มจาก 25 °ซ. และลดลงเรื่อยๆ ไปจนถึงช่วงตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมจนถึงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ ที่อุณหภูมิต่ำสุด ส่วนใหญ่ต่ำกว่า 20 °ซ. ซึ่งเป็นระยะเริ่มสร้างรวงอ่อน-สะสมแป้ง ช่วงที่คาดว่าน่าจะเป็นระยะวิกฤติ คือ young microspore ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 16.3-21.3 °ซ. ผลของอุณหภูมิต่ำตลอดฤดูปลูก ทำให้ข้าวสุพรรณบุรี 3 มีอาการเหลืองในระยะแตกกอ เมล็ดเป็นหมัน 67% บางรวงมีปลายรวงฝ่อ อายุการเก็บเกี่ยวยืดออกไปอีก 13 วัน และผลผลิต ลดลงถึง 54%

Article Details

บท
Articles

References

สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร. 2550. แบบสรุปข้อมูลภัยพิบัติทางธรรมชาติ พืชกระทบหนาว ช่วงเกิดภัย 12 ธันวาคม 2549 -10 กุมภาพันธ์ 2550. เอกสารประกอบการประชุม ก.ช.ภ. จ. กำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2550. 26 เมษายน 2550. 20 หน้า.

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร. 2550. พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบภัยหนาว ปี 2549/50 ของจังหวัดพิจิตร.งานภัยธรรมชาติ. 1 หน้า.

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก. 2550. รายงานพื้นที่การเกษตรประสบภัยธรรมชาติ (ภัยอากาศหนาวจัด) ปี 2550 (ด้านพืช) จังหวัดพิษณุโลก ช่วงการเกิดภัย 1 - 18 กุมภาพันธ์ 2550. งานภัยธรรมชาติ. 1 หน้า.

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย. 2550. พื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว/โรคพืช จังหวัดสุโขทัย. งานภัยธรรมชาติ. 4 หน้า.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2549. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2548. เอกสารสถิติการเกษตร เลขที่ 414. ศูนย์สารสนเทศการเกษตร. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพมหานคร. 121 หน้า.

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว. 2551. สถานการณ์ข้าวรายสัปดาห์. เอกสารวิชาการฉบับที่ 25/2551. 3 หน้า.

วรวิทย์ พาณิชพัฒน์. 2546. การปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ข้าว. สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวง เกษตรและสหกรณ์. 613 หน้า.

Akemine, M. and Y. Hoshika, 1939. The intervarietal difference and the effect of environmental factors in respect to sterility in paddy rice (in Japanease). Farm Special Research, Faculty of Agriculture, Hokkaido University 7 : 1-151.

Hayase, H., T. Satake, I. Nishiyama and N. Ito. 1969. Male sterility caused by cooling treatment at the meiotic stage in rice plants. II. The most sensitive stage to cooling and the fertilizing ability of pistils. Proceedings of Crop Science Society, Japan 38 : 706-711.

Huang, L.K., S.C. Wong, I. Terashima, X. Zhang, D.X. Lin and C.B. Osmond. 1989. Chilling injury in mature leaves of rice. I Varietal differences in the effects of chilling on canopy photosynthesis under simulated 'dry cold dew wind' conditions experienced in South-east China. Australian Journal of Plant Physiology 16(4) : 321-337.

Imin, M., K. Tursun, J.J. Weinman and B.G. Rolfe. 2006. Low temperature treatment at the young microspore Stage induces protein changes in rice anthers. Molecular & Cellular Proteomics 5 : 274-292.

Kakizaki, Y. and M. Kido. 1938. The sensitive stage to sterile injuries by low temperature during panicle development in paddy rice plants (in Japanese). Agriculture and Horticulture 13 : 59-62.

Kaneda, C. 1972. Terminal Report on Studies on the Breeding for Cold Resistance. International Rice research Institute, Los Banos, Phillipines. 80 p.

Kondo, Y. 1952. Physiological studies on cool-weather resistance of rice varieties (in Japanese with English summary). Bulletin. National Institute of Agricultural Science 3 : 114-228.

Matsushima, S., K. Tsunoda and T. Manaka. 1958. Effects of air temperature, light intensity, difference between day and night temperature, at different stages of growth on ripening in rice plants (in Japanese). Agriculture and Horticulture 33 : 877-883.

Nishiyama, I. 1970. Male sterility caused by cooling treatment at the young microspore stage in rice plants. VII Electron microscopical observations on tapetal cells dilated by the cooling treatment. Proceedings of Crop Science Society, Japan 39 : 480-486.

Nishiyama, I., N. Ito, H. Hayase and T. Satake. 1969. Protecting effect of temperature and depth of irrigation water from sterile injury caused by cooling treatment at the meiotic stage of rice plants (in Japanese). Proceedings of Crop Science Society, Japan 38 : 554-555.

Owen, P.C. 1971. The effects of temperature on the growth and development of rice. (Review). Field Crop Abstract 24 : 1-8.

Satake, T. 1976. Sterile-type cool injury in paddy rice plants, pp. 281-300. In: Proceedings of the Symposium on Climate & Rice. International Rice Research Institute, Los Banos, Philippines.

Satake, T. and H. Hayase. 1970. Male sterility caused by cooling treatment at the young microspore stage in rice plants. V Estimations of pollen developmental stage and the most sensitive stage to coolness. Proceedings of Crop Science Society, Japan 39 : 468-473.

Sato, S. 1967. Rice crop yield in Kyushu in relation to cool weather (in Japanese). Journal of Agricultural Meteorology 22 : 121-126.

Sawada, S. and S. Saka. 1971. The number of pollen grains in rice plants. Research Bulletin. Obihiro Zootechnical University Service 1(7) : 357-363.

Shimazaki, Y., Y. Doi and N. Ito. 1960. Studies on cool weather injuries of rice plants in Northern part of Japan. I Drift of growth and fertility of rice plants influenced by low temperature in several growth stages. (in Japanese with English summary). Research Bulletin. Hokkaido National Agriculture Experimental Station 75 : 7-15.

Shimazaki,Y. T. satake, N. Ito, Y. Doi and K. Watanabe. 1964. Studies on cool weather injuries of rice plants in Northern part of Japan. III Sterile spikelets in rice plants during booting stage (in Japanese with English summary). Research Bulletin. Hokkaido National Agriculture Experimental Station 83 : 1-9.

Shimono, H., T. Hasegawa, M. Moriyama, S. Fujimura and T. Nagata. 2005. Modeling spikelet sterility induced by low temperature in rice. Agronomy Journal 97 : 1524-1536.

Tereo, H., Y. Otani, M. Siraki and M. Yamasaki. 1940. Physiological studies of the rice plant with special reference to the crp of failure caused by the occurrence of unseasonable low temperature (II) Panicles affected by low temperature at different stage of their development (in Japanese with English summary). Proceedings of the Crop Science Society, Japan 12 : 177-195.

Togari, Y. and Y. Kashiwakura. 1958. Studies on the sterility in rice plant induced by superabundant nitrogen supply and insufficient light intensity (in Japanese with English summary). Proceedings of the Crop Science Society, Japan 27 : 3-5.