การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน โดยการใช้แผ่นเทียบสี (LCC) ในการปลูกข้าวนาชลประทานพันธุ์ต่างๆ ในภาคกลาง

Main Article Content

กิ่งแก้ว คุณเขต
สมโรจน์ ประกอบบุญ
อดุลย์ กฤษวะดี
วาสนา อินแถลง
อัญชลี คร้ามศรี
ลัดดาวัลย์ กรรณนุช
สมศักดิ์ ทองดีแท้
สมัคร ยิ่งยง
วารี ไชยเทพ

บทคัดย่อ

การใช้แผ่นเทียบสีในการวัดสีใบข้าว (Leaf Color Chart, LCC) เป็นวิธีหนึ่งในการตรวจสอบความต้องการปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ได้ศึกษาการใช้แผ่นเทียบสีใบข้าวในการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนในการปลูกข้าวนาชลประทานภาคกลาง ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ปี 2549-2550 ทั้งฤดูนาปรังและฤดูนาปี ทดลองกับข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง 11 พันธุ์ และข้าวไวต่อช่วงแสง 3 พันธุ์ ทำการทดลองแบบ factorial in RCB มี 4 ซ้ำ มี 2 ปัจจัย คือ พันธุ์ข้าวและวิธีการใส่ปุ๋ย มี 4 วิธีการคือ ใส่ปุ๋ยตามคำแนะนํา ใส่ปุ๋ยเมื่อ LCC£2 ใส่ปุ๋ยเมื่อ LCC£3 และใส่ปุ๋ยเมื่อ LCC£4 หาระดับสีใบข้าวที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้กับพันธุ์ข้าวต่างๆ โดยพิจารณาจากปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่และผลผลิตข้าว พบว่า สีใบของข้าวมีค่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพันธุ์ และฤดูกาลปลูก ในข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง แนะนําให้ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครั้งละ 4 กก./ไร่ หรือคิดเป็นปุ๋ยยูเรีย 9 กก./ไร่ เมื่อวัดค่าสีข้าวได้ต่ำกว่า 3 ยกเว้นข้าวพันธุ์ กข31 ใส่ปุ๋ยเมื่อวัดค่าสีข้าวได้ต่ำกว่า 4 ส่วนข้าวไวต่อช่วงแสง แนะนําให้ใส่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครั้งละ 2 กก.N/ ไร่ คิดเป็นปุ๋ยยูเรีย 6 กก.N/ไร่ เมื่อวัดค่าสีใบได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ซึ่งใช้ปุ๋ยไนโตรเจนต่ำสุด การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน มากเกินไปไม่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตในข้าวไวต่อช่วงแสง เพราะข้าวตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนน้อย

Article Details

บท
Articles

References

จักรพงษ์ เจิมศิริ และประไพ ชัยโรจน์. 2536. วิธีวิเคราะห์ดิน. คณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานการวิเคราะห์ดิน พืช น้ำ และปุ๋ยเคมี. กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 67 หน้า.

นิกูล รังสิชล, เจนวิทย์ สุขทองสา, ถนัด ศุขปราการ, สมศักดิ์ บุญดาว, จันทนา สุดโต, ปราโมทย์ อนุกูล, สมศักดิ์ เหลืองศิโรรัตน์, บุณรอด ใช้วัฒน์ และจันทนา สรสิริ. 2529. การเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยไนโตรเจน โดยการ แบ่งใส่ในนาหว่านน้ำตม. สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี. 27 หน้า.

ลัดดาวัลย์ กรรณนุช, กิ่งแก้ว คุณเขต และนิตยา รื่นสุข. 2547. ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน โดยการใช้แผ่น เทียบสี ในการปลูกข้าวนาชลประทาน. โครงการจัดการธาตุอาหารในการปลูกข้าวนาชลประทาน ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ. ส่วนหนึ่งของโครงการ Reaching Toward Optimum Productivity Phase II (2001-2004). 33 หน้า.

สุรพล จัตุพร, อมรรัตน์ อินทร์มั่น และวลัยพร แสนวงศ์. 2547. การใช้แผ่นเทียบสีใบข้าวจัดการปุ๋ยไนโตรเจนให้แก่ข้าวนาสวน ในเขตชลประทานภาคกลาง. ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี. 27 หน้า.

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี. 2550. กข31. แผ่นพับแนะนำข้าวพันธุ์ใหม่. สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว. กรมการข้าว.

International Rice Research Center (IRRI). 2008. Leaf Color Chart (LCC) for Fertilizer Management in Rice. Available source : http://irri.org/irrc/ssnm/lcc.asp. October 3, 2008.