ความหลากหลายทางพันธุกรรมและชีวชนิดของแมลงบั่วในประเทศไทย

Main Article Content

จิรพงศ์ ใจรินทร์
กัลยา สานเสน
สงวน เทียงดีฤทธิ์
พิกุล ลีลากุด
รุ่งนภา กาวิชัย
วันทนา ศรีรัตนศักดิ์
นลินี เจียงวรรธนะ

บทคัดย่อ

การใช้โมเลกุลเครื่องหมาย amplified fragment length polymorphism (AFLP) และโมเลกุลเครื่องหมายที่เฉพาะเจาะจงกับชีวชนิด (biotype-specific markers) สามารถจําแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมและชีวชนิดของแมลงบั่ว (Orseolia oryzae) ที่พบในประเทศไทย ดําเนินการโดยเก็บดักแด้และตัวเต็มวัยแมลงบั่ว จากแหล่งปลูกข้าว 19 แห่ง ใน 12 จังหวัดในช่วงปี 2549-2550 วิเคราะห์แถบดีเอ็นเอที่แสดงความแตกต่างระหว่างประชากร จํานวน 242 อัลลีล จาก 12 คู่ไพรเมอร์ และจัดกลุ่มโดย UPGMA สามารถจัดกลุ่มประชากรได้ 4 กลุ่ม และตรวจพบแมลงบั่ว 2 ชีวชนิด คือ ชีวชนิด 2 และ 5 จากประชากรที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด โดยการใช้โมเลกุลเครื่องหมายที่เฉพาะเจาะจงกับชีวชนิด พบว่า ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการจําแนกชีวชนิด ไม่มีความสอดคล้องกัน การศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการป้องกันกําจัดแมลงบั่วที่ระบาดในประเทศไทย

Article Details

บท
Articles

References

พยอม โคเบลลี่, วราพงษ์ ชมาฤกษ์ และพูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์. 2550. การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของพันธ์ุด้วยโมเลกุลเครื่องหมาย. วารสารวิชาการข้าว 1(1) : 44-51.

Behura, S.K., S. Nair, S.C. Sahu and M. Mohan. 2000. An AFLP marker that differentiates the biotypes of Asian rice gall midge is linked to sex and also linked to avirulence. Mol. Gen. Genet. 263 : 328-334.

Behura, S.K., S.C. Sahu, S. Rajamani, A. Devi, R. Mago, S. Nair and M. Mohan. 1999. Differentiation of Asian rice gall midge, Orseolia oryzae (Wood-Mason), biotype by sequence characterized amplified regions (SCARs). Insect Mol. Biol. 8 : 391-397.

Biradar, S.K., R.M. Sundaram, T. Thirumurugan, J.S. Bentur, S. Amudhan, V.V. Shenoy, B. Mishra, J. Bennett and N.P. Sarma. 2004. Identification of flanking SSR markers for a major rice gall midge resistance gene Gm1 and their validation. Theor. Appl. Genet. 109 : 1468-1473.

Dice, L.R. 1945. Measures of the amount of ecologic association between species. Ecology 26 : 297-302.

Ehtesham, N.Z., J.S. Bentur, and J. Bennett. 1995. Characterization of a DNA sequence that detects repetitive DNA elements in the Asian rice gall midge (Orseolia oryzae) genome: potential use in DNA fingerprinting of biotypes. Gene 153 : 179 -183.

Kalode, M.B. and J.S. Bentur. 1989. Characterization of Indian biotypes of rice gall midge, Orseolia oryzae (Wood-mason) (Diptera: Cecidomyiidae). Insect Sci. Applic. 10 : 219-224.

Katiyar SK, G. Chandel, Y. Tan, Y. Zhang, B. Huang, L. Nugaliyadde, K. Fernando, J.S. Bentur, S. Inthavong, S. Constantino and J. Bennett. 2000. Biodiversity of Asian rice gall midge (Orseolia oryzae Wood Mason) from five countries examined by AFLP analysis. Genome 43 : 322-332.

Lingaraj, V.K., A.K. Chakravarthy and T.N. Eregowda. 2008. Detection of Asian rice gall midge (Orseolia oryzae) biotype1 in the new locations of Karnataka, South India. Bull. Insectology 61 : 277-281.

Mohan, M., S. Nair, J.S. Bentur, U.P. Rao and J. Bennett. 1994. RFLP and RAPD mapping of the rice Gm2 gene that confers resistance to biotype 1 of gall midge (Orseolia oryzae). Theor. Appl. Genet. 87 : 782-788.

Sokal, R.R. and C.D. Michener. 1958. A statistic method for evaluating systematic relationships. Univ. Kans. Sci. Bull. 28 : 1409-1438.

Tayathum, C., T. Attathom, D. Thongphak and K. Sripongpankul. 2004. Rice gall midge in Thailand: current status and biotype characterization. pp. 89-97. In: Bennett, J. et al. (eds), New Approaches to Gall Midge Resistance in Rice. International Rice Research Institute.

Vos, P., R. Hogers, M. Bleeker, M. Reijans, T. Lee, M. Hornes, A. Frijters, J. Pot, J. Peleman, M. Kuiper and M. Zabeau. 1995. AFLP : a new technique for DNA fingerprinting. Nucleic Acids Res. 23 : 4407-4414.