วารสารวิชาการข้าว เป็นวารสารราย 6 เดือน ของกรมการข้าว ประกอบด้วย 2 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการด้านข้าว

โดยบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ต้องเป็นบทความวิจัย (research articles) และบทความปริทัศน์ (review articles) ทางวิชาการด้านข้าว ที่มีเนื้อหาสาระทั้งทางด้านพันธุ์ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม เทคโนโลยีการผลิต การอารักขา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป วิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์ รวมทั้งสาขาและวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าว ครอบคลุมทั้งประเภทงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์ โดยบทความที่ตีพิมพ์ทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองด้วยระบบการตรวจอ่านแบบผู้ประเมินบทความและผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (double-blinded review system) โดยผู้ประเมินบทความจากภายนอกหน่วยงาน (external reviewers) จำนวน 2 ท่าน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

วารสารวิชาการข้าว เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index, TCI) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 1 ตามผลผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม - มิถุนายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

การประเมินทรัพยากรพันธุกรรมข้าวเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านปรับปรุงพันธุ์

กุลชนา ดาร์เวล, จิตรา สุวรรณ์, พีรพล ม่วงงาม, วัชรี สุขวิวัฒน์, ปราณี มณีนิล, ธารารัตน์ มณีน่วม, กนกอร วุฒิวงศ์, กิตติมา รักโสภา, ประจักษ์ เหล็งบำรุง, เจริญ ทองระย้า, เกษศิณี พรโสภณ, ดวงกมล บุญช่วย, คคนางค์ ปัญญาลือ, พันนิภา ยาใจ, ปิยะวรรณ ใยดี, อัญชลี ตาคำ, กรสิริ ศรีนิล, นุจรินทร์ จังขันธ์ โกเมส เด ฟาเรียส, ชนสิริน กลิ่นมณี, คนึงนิจ ศรีวิลัย, อังคณา กันทาจันทร์, ยุพดี รัตนพันธ์, นันทิภา คำขจร, จินตนา ไชยวงค์, วันพร เข็มมุกด์

6-24

อัตราการกิน อายุขัย และการวางไข่ของตัวเต็มวัยแมลงดำหนาม (Dicladispa armigera (Olivier)) บนข้าวและพืชอาศัยอื่นในสภาพห้องปฏิบัติการ

พลอยไพลิน ธนิกกุล, จินตนา ไชยวงค์, ปกรณ์ เผ่าธีระศานต์, ธนดล ไกรรักษ์, ธีรพงษ์ สุวรรณนาคร, วิชยุชม์ ปรีชา, นรินทร์ บำรุงกิจ

39-50

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุลของเชื้อราปฏิปักษ์โรคพืช Trichoderma asperelloides TDOAE002

อริษา จิตรติกรกุล, พยอม โคเบลลี่, ไอลดา ชุมแสง, สุณิสา ผิวรำไพ, ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี

51-65

ฤทธิ์ของสารสกัดรำข้าวมะลินิลสุรินทร์ (มะลิดำ 2) ไฮโดรไลเสต ต่อหนูแรทที่มีภาวะโรคเบาหวาน

รัฐธิภา ธนารักษ์, ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง, จิระประภา ป้องหลง, คัมภีร์พร บุญหล่อ, พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร

66-77

เทคนิคอย่างง่ายเพื่อกระตุ้นการสร้างสปอร์ของเชื้อรา Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoemaker สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลของข้าว

พยอม โคเบลลี่, ศุภลักษณา สนคงนอก, ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี, เมธวดี เดชหาญ, พิชามญชุ์ พัฒรักษ์

78-88

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวในการผลิตข้าวพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด

ปิยรัตน์ พลยะเรศ, ดารารัตน์ มณีจันทร์; รัตนวรรณ จันทร์ศศิธร; ผกามาศ วงค์เตย์, กฤษกมล เปาทอง, ชัยรัตน์ จันทร์หนู, ณุภาวี สะกัญญา, นพีร์ เข่งวา, พยอม โคเบลลี่

102-114

ดูทุกฉบับ