เผยแพร่แล้ว: 2021-12-31

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข91

สุภาพร จันทร์บัวทอง, วัลภา ทองรักษ์, กนกอร เยาว์ดํา, วัชรี สุขวิวัฒน์, ปราณี มณีนิล, ธารารัตน์ มณีน่วม, อดุลย์ กฤษวะดี, กนกอร วุฒิวงศ์, บังอร ธรรมสามิสรณ์, กิตติมา รักโสภา, ประจักษ์ เหล็งบํารุง, ชวนชม ดีรัศมี, ดวงกมล บุญช่วย, ชัยรัตน์ จันทร์หนู, เบญจวรรณ พลโคตร, เกษศิณี พรโสภณ, กัลย์ฐิตา สวงโท, ภัทรมน คงสมยุติ

5-19

ข้าวนาที่สูง พันธุ์ขาหนี่ 117

สุมาลี มีปัญญา, นิพนธ์ บุญมี, ศิลาวัน จันทรบุตร, สิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย, อาทิตยา ยอดใจ, ไพโรจน์ โชตินิสากรณ์, พิชชาทร เรืองเดช, ขนิษฐา คำวงศ์, อัญชลี ตาคำ, นงนุช ประดิษฐ์, ผกากานต์ ทองสมบูรณ์, ศิริลักษณ์ ใจบุญทา, กรสิริ ศรีนิล, กัลยา บุญสง่า, อุรัสยาน์ ขวัญเรือน, สุทธกานต์ ใจกาวิล, กาญจนา พิบูลย์, พันนิภา ยาใจ, กุลชนา ดาร์เวล, ศิวะพงศ์ นฤบาล, เปรมฤดี ปินทยา, วัชรี สุขวิวัฒน์

20-42

ข้าวเหนียวพันธุ์ดำดาษ 20

ดลตภร โพธิ์ศิริ, เสรี พลายด้วง, สมบูรณ์ สุวรรณโณ, ชนสิริน กลิ่นมณี, โอรักษ์ ทองเด็จ, เพชรี เซ่งซิ้ม, เอกราช แก้วนางโอ, สิทธ์ ใจสงฆ์, พัชราภรณ์ รักชุม, พีรพล รัตนะ, บุษยรัตน์ หมอกมัว, กฤษณะ ศิริรัตน์, วัชรี สุขวิวัฒน์, ปราณี มณีนิล, ธารารัตน์ มณีน่วม

43-61

การสูญเสียคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิในห่วงโซ่การผลิต

อัญชลี ประเสริฐศักดิ์, สุนันทา วงศ์ปิยชน, กฤษณา สุดทะสาร, รานี เมตตาจิตร, ศิริลักษณ์ ใจบุญทา, ปราณี มณีนิล, วัชรี สุขวิวัฒน์

62-77

ความหลากหลายของลักษณะสัณฐานวิทยาและความสามารถในการก่อโรค ของเชื้อรา Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoemaker สาเหตุโรคใบจุดสีน้ําตาลของข้าวในประเทศไทย

อริษา จิตรติกรกุล, พยอม โคเบลลี่, สมใจ สาลีโท, รุจิรัตน์ วงศ์จันทร์แดง, ธนาภา สมใจ, ดวงกมล บุญช่วย, ชนสิริน กลิ่นมณี, อัญชลี ตาคำ, ศุภลักษณา สนคงนอก, มาสุฑล สัญพึ่ง, พุธชาติ ศรีพนม, ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี

92-106

การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตข้าว และสํารวจการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูข้าวของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี

ดารารัตน์ มณีจันทร์, รัตนวรรณ จันทรศศิธร, ผกามาศ วงค์เตย์, รัตติกาล อินทมา, ภัทรศยา สายยืด, นฤมล เสือแดง, วรัญสิตา ใบเด, จุฬารักษ์ ศรีศักดา, ศุภนัฐ นีซัง, ณุภาวี สะกัญญา

107-116